Āđõčâ, Įā˙âęā íā īîčņę

Öčōāäåëč įāīîë˙đü˙

Įāīîë˙đíûå įåėëč

Đåãčîíāëüíîå
įāęîíîäāōåëüņōâî

Īîčņę đāáîōû â įāīîë˙đüå

Ęōî įäåņü æčâåō?

Ęōî īđîņëāâčëņ˙?
Íāįâāíčå äîęķėåíōā

ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ Īđāâčōåëüņōâā ÕĖĀÎ - Ūãđû îō 05.02.2008 š 23-ī

"Î ÂÍÅŅÅÍČČ ČĮĖÅÍÅÍČÉ Â ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ ĪĐĀÂČŌÅËÜŅŌÂĀ ĀÂŌÎÍÎĖÍÎÃÎ ÎĘĐĶÃĀ ÎŌ 26 ÄÅĘĀÁĐß 2006 ÃÎÄĀ š 308-Ī"

Čņōî÷íčę īķáëčęāöčč

"Ņîáđāíčå įāęîíîäāōåëüņōâā Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā-Ūãđû", 29.02.2008, š 2, ņō. 158

Īđčėå÷āíčå ę äîęķėåíōķ


Ōåęņō äîęķėåíōā


ĪĐĀÂČŌÅËÜŅŌÂÎ ÕĀÍŌÛ-ĖĀÍŅČÉŅĘÎÃÎ ĀÂŌÎÍÎĖÍÎÃÎ ÎĘĐĶÃĀ - ŪÃĐÛ


ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ

îō 5 ôåâđāë˙ 2008 ã. š 23-ī


Î ÂÍÅŅÅÍČČ ČĮĖÅÍÅÍČÉ Â ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ ĪĐĀÂČŌÅËÜŅŌÂĀ

ĀÂŌÎÍÎĖÍÎÃÎ ÎĘĐĶÃĀ ÎŌ 26 ÄÅĘĀÁĐß 2006 ÃÎÄĀ š 308-Ī


 ņîîōâåōņōâčč ņ īđčęāįîė Ėčíčņōåđņōâā ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč îō 8 äåęāáđ˙ 2006 ãîäā š 456 "Îá ķōâåđæäåíčč đāņīđåäåëåíč˙ îáųčõ äîīķņōčėûõ ķëîâîâ âîäíûõ áčîëîãč÷åņęčõ đåņķđņîâ âî âíķōđåííčõ âîäāõ Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč, įā čņęëū÷åíčåė âíķōđåííčõ ėîđņęčõ âîä Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč, īđčėåíčōåëüíî ę âčäāė ęâîō íā 2007 ãîä" (ņ čįėåíåíč˙ėč íā 8 îęō˙áđ˙ 2007 ãîäā), īîņōāíîâëåíčåė Īđāâčōåëüņōâā āâōîíîėíîãî îęđķãā îō 8 îęō˙áđ˙ 2004 ãîäā š 401-ī "Îá ķōâåđæäåíčč Īîëîæåíč˙ î đāņīđåäåëåíčč ęâîō äîáû÷č (âûëîâā) âîäíûõ áčîëîãč÷åņęčõ đåņķđņîâ â âîäîåėāõ íā ōåđđčōîđčč Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû" (ņ čįėåíåíč˙ėč íā 18 āīđåë˙ 2007 ãîäā), ķ÷čōûâā˙ īđåäņōāâëåíčå đûáîõîį˙éņōâåííîãî ņîâåōā Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû īđč Īđāâčōåëüņōâå Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû îō 18 ˙íâāđ˙ 2008 ãîäā, Īđāâčōåëüņōâî āâōîíîėíîãî îęđķãā īîņōāíîâë˙åō:

1. Âíåņōč â īîņōāíîâëåíčå Īđāâčōåëüņōâā Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû îō 26 äåęāáđ˙ 2006 ãîäā š 308-ī "Î ęâîōāõ äîáû÷č (âûëîâā) âîäíûõ áčîđåņķđņîâ â âîäîåėāõ íā ōåđđčōîđčč Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû íā 2007 ãîä" (ņ čįėåíåíč˙ėč íā 6 čūí˙ 2007 ãîäā) ņëåäķūųčå čįėåíåíč˙:

1.1. Īđčëîæåíčå 1 "Đāņīđåäåëåíčå īđîėûøëåííûõ ęâîō â īđåņíîâîäíûõ âîäíûõ îáúåęōāõ íā ōåđđčōîđčč Õāíōû-Ėāíņčéņęîãî āâōîíîėíîãî îęđķãā - Ūãđû ėåæäķ īîëüįîâāōåë˙ėč âîäíûėč áčîđåņķđņāėč íā 2007 ãîä (ōîíí)" čįëîæčōü â đåäāęöčč ņîãëāņíî īđčëîæåíčū 1 ę íāņōî˙ųåėķ īîņōāíîâëåíčū.

1.2. Īđčëîæåíčå 3 "Đāņīđåäåëåíčå ęâîō äîáû÷č (âûëîâā) âîäíûõ áčîđåņķđņîâ äë˙ îđãāíčįāöčč ņīîđōčâíîãî č ëūáčōåëüņęîãî đûáîëîâņōâā â đāįđåįå ėķíčöčīāëüíûõ îáđāįîâāíčé īî Õāíōû-Ėāíņčéņęîėķ āâōîíîėíîėķ îęđķãķ - Ūãđå íā 2007 ãîä (ōîíí)" čįëîæčōü â đåäāęöčč ņîãëāņíî īđčëîæåíčū 2 ę íāņōî˙ųåėķ īîņōāíîâëåíčū.

2. Ęîíōđîëü įā âûīîëíåíčåė īîņōāíîâëåíč˙ âîįëîæčōü íā įāėåņōčōåë˙ Īđåäņåäāōåë˙ Īđāâčōåëüņōâā āâōîíîėíîãî îęđķãā Áîáûëåâā Â.Ō.


Īđåäņåäāōåëü Īđāâčōåëüņōâā

āâōîíîėíîãî îęđķãā

Ā.Â.ÔČËČĪÅÍĘÎ


Īđčëîæåíčå 1

ę īîņōāíîâëåíčū Īđāâčōåëüņōâā

āâōîíîėíîãî îęđķãā

îō 5 ôåâđāë˙ 2008 ã. š 23-ī


ĐĀŅĪĐÅÄÅËÅÍČÅ

ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÛÕ ĘÂÎŌ Â ĪĐÅŅÍÎÂÎÄÍÛÕ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅĘŌĀÕ

ÍĀ ŌÅĐĐČŌÎĐČČ ÕĀÍŌÛ-ĖĀÍŅČÉŅĘÎÃÎ ĀÂŌÎÍÎĖÍÎÃÎ ÎĘĐĶÃĀ - ŪÃĐÛ

ĖÅÆÄĶ ĪÎËÜĮÎÂĀŌÅËßĖČ ÂÎÄÍÛĖČ ÁČÎĐÅŅĶĐŅĀĖČ ÍĀ 2007 ÃÎÄ (ŌÎÍÍ)


Īîëüįîâāōåëč
đûáíûėč đåņķđņāė

Âîäî-
åėû

Ņōåđ-
ë˙äü

Íåëü-
ėā

Ėķę-
ņķí

Īå-
ë˙äü
(ņû-
đîę)

×čđ
(ųå-
ęķđ)

Ņčã-
īûæü-
˙í

Ōķ-
ãķí

Íāëčė

Ųķęā

ßįü

Ëåų

Ņķ-
äāę

Ęāđāņü

Îęķíü

Īëîōâā
(ņî-
đîãā)

Åëåö
(ėåã-
äûė)

Åđø

Čōîãî

Áåëî˙đņęčé đāéîí

čōîãî


0,15

2,4

13,8

0,834,0

57,0

58,0

2,0


2,3

3,7

180,0

2,5

25,0

381,65


đåęč


0,15

2,4

7,0

0,834,0

57,0

58,0

2,03,7

150,0

2,5

15,0

332,55


îįåđā
6,8

2,3


30,0


10,0

49,1

1. ÎĀÎ
"Ęāįûėņęā˙
îëåíåâîä÷åņęā˙
ęîėīāíč˙"

đåęč

1,0

1,0

65,0


15,0

122,0


îįåđā30,0


10,0


2. ÎÎÎ
"Åõëāíã-Ėāį˙ė"

đåęč


0,05

0,6

5,0
10,0

15,0

35,0

1,02,0

40,0109,15


îįåđā

0,5


3. ÍÎ "×ķåëüņęî-
Âåōë˙õîâņęā˙"

đåęč
1,0
1,0

2,5

5,0
0,2

4,014,5


îįåđā

0,8


4. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņāėķōíåë"

đåęč


0,05

0,6

1,0
6,0

25,0

15,0
0,5

24,0

1,0


73,15


îįåđā5. ČĪ ßđęčí Ė.Č.

đåęč
5,0

5,5

2,0

1,0
2,0

1,5


18,0


îįåđā

1,0


6. ÎÎÎ "Íūë-āņ"

đåęč
12,0

3,0

1,0

15,031,0


îįåđā7. ÎÎÎ "Âîōėā"

đåęč


0,05

1,2


0,8
5,0

13,85


îįåđā
6,8Áåđåįîâņęčé
đāéîí

čōîãî


0,85

11,4

104,9

3,7

3,6

4,88

101,6

301,1

528,5

6,7


11,9

79,4

1000,1

22,9

3,3

2184,83


đåęč


0,85

11,4

92,4

3,7

3,6

4,88

101,6

294,1

528,5

6,7


2,0

78,4

939,1

22,9

1,3

2091,43


îįåđā
12,5

7,0
9,9

1,0

61,0


2,0

93,4

1. ÎĀÎ
"Ņčáčđņęā˙ đûáā"

đåęč


0,5

3,6

25,0

1,0

1,0

1,0

15,0

25,0

130,0

1,0


1,0

25,0

250,0

1,0


480,1


îįåđā2. ĪĘ
"Áåđåįîâņęā˙
đûáîëîâåöęā˙
āđōåëü"

đåęč


0,05

0,6

20,0

0,5

1,0

1,0

50,0

35,0

180,0

5,0


1,0

15,0

150,0

2,0


461,15


îįåđā3. ĮĀÎ
"Áåđåįîâņęčé
ĘĮĪÕ"

đåęč0,6

3,00,18


5,0

15,0
6,0

7,036,78


îįåđā4. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ęåäđ"

đåęč
1,00,1


5,0

2,0

5,013,1


îįåđā5. ŅĐÎ "Ōķōëåéė"

đåęč


0,05

0,6

1,00,1

1,5

10,0

7,0
0,3

1,5

2,0

0,3

24,85


îįåđā

0,5


6. ÍĐÎ ĘĖÍŅ
"Đāõōûíü˙"

đåęč
12,0

0,5

0,4

0,1

4,0

20,0

35,0
3,0

228,0


0,5

359,5


îįåđā
2,0

3,0
0,5

0,5

50,0
7. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņōāņ"

đåęč
5,00,1

1,0

15,0

15,0
3,0

30,085,6


îįåđā
2,0

2,0
2,0

0,5

10,0
8. ÎĘÆ "Ķņōđåė"

đåęč


0,05

0,6

1,0
5,0

10,0

47,5
0,2

3,067,35


îįåđā9. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņčáčđü"

đåęč
0,50,1


1,0

0,5

2,04,1


îįåđā10. ÎĘĖÍŅ
"Ōķđķīü˙"

đåęč
0,5


0,23,0

5,0

1,0

10,0


22,7


îįåđā

2,0


1,0
11. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Āđōāëü"

đåęč


0,05

0,6

0,50,1

1,0

6,0

7,5
1,5

3,0

3,0


23,75


îįåđā

0,5


12. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņîđõ"

đåęč


0,05

0,6

2,0

0,2

0,2

0,1

5,0

15,0

20,0

0,13,0

7,053,25


îįåđā13. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņîņüâā"

đåęč


0,05

0,6

3,0

0,2

0,2

0,2

0,1

20,0

4,0

0,10,5

4,0

1,0

0,1

34,55


îįåđā

0,5


14. ÍĐÎ
"Âîéōåõîâî"

đåęč


0,05

0,6

1,00,1

15,0

7,0

5,0

0,50,3

3,0

1,0

0,3

34,35


îįåđā

0,5


15. ÎĘĖÍŅ
"Âāíįåōķđ"

đåęč
1,00,1


7,0

4,0
0,5

4,016,6


îįåđā16. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņîņâčō"

đåęč0,6

1,00,1

0,5

20,0

5,0
2,0

25,054,2


îįåđā17. ÎÎÎ
"Ņåâåđōđāíņņíāá"

đåęč0,6

10,0


0,5

0,5


15,0

20,0
10,0

137,0193,6


îįåđā18. ÎĘĖÍŅ
"Áåōęāø"

đåęč
0,50,1


3,0

0,5

10,014,1


îįåđā19. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ķãîđņęā˙"

đåęč0,6

1,00,1


20,0

14,5

1,037,2


îįåđā20. ÃĶĪ
"Ņāđāíīāķëüņęčé"

đåęč
0,5
2,0


1,0

50,053,5


îįåđā21. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ņîđíč ęāō"

đåęč0,6

0,5


0,1

0,1

0,5

3,0

3,0
0,1

3,0

1,0


12,4


îįåđā

0,5


22. ÎÎÎ "ÍÎ
"Í˙ëę"

đåęč
1,00,1


10,0

1,0

2,014,1


îįåđā23. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Āíü˙"

đåęč

3,1

4,0
1,0

2,110,2


îįåđā24. ÎĀÎ
"Čãđčėōîđã"

đåęč
0,50,1


10,0

0,5
0,5

0,514,0


îįåđā
1,0

0,9


25. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Īûđņčė"

đåęč0,6


1,0


0,2

1,0

20,0

1,0
2,0

2,034,8


îįåđā
5,0

2,0


26. ÎĀÎ
"Čãđčėđå÷ōđāíņ"

đåęč
0,40,1


5,0

2,0
1,0

2,012,5


îįåđā
1,0

1,0


27. ĘÔÕ
"Ëūëūęāđû"

đåęč
0,5

0,3


0,1


1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

5,0


îįåđā28. ÎĘĖÍŅ
"Ņåëũí-ėā-âčō"

đåęč


1,0

5,0

0,9


11,5


îįåđā
1,50,1


2,0
1,0


Îęō˙áđüņęčé
đāéîí

čōîãî

0,6

1,2

11,3

43,6

1,1137,4

358,0

878,0

64,6

0,3

18,5

124,5

336,7

71,0

42,0

2088,8


đåęč

0,6

1,2

11,3

43,0

1,1137,4

358,0

878,0

64,6

0,3

1,0

124,5

336,7

71,0

42,0

2070,7


îįåđā
0,6

17,5

18,1

1. ÎÎÎ "ŅĪ
"Îáņęîé"

đåęč


0,05

0,6

0,5
1,2

10,0

10,0

0,50,5

1,225,05


îįåđā

0,5


2. ÎÎÎ
"Īđčîáņęîå
đûáíîå
õîį˙éņōâî"

đåęč

0,2

0,4

4,0

10,0
80,0

60,0

245,0

20,0

0,3


20,0

50,0489,9


îįåđā3. ĮĀÎ "Îáņęîå"

đåęč

0,1

0,05

0,6


0,115,0

37,0

37,0

3,05,0

23,0

5,0


140,85


îįåđā

15,0


4. ÎÎÎ
"Îęō˙áđüņęčé
đûáîįāâîä"

đåęč

0,2

0,4

3,2

15,0
30,0

100,0

380,0

30,050,0

150,0

10,0

20,0

788,8


îįåđā5. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ėåæüūđ"

đåęč


0,05

0,6

0,2

20,0

25,0

0,1
0,546,45


îįåđā6. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ëāíãęč"

đåęč

0,1

0,05

0,6

4,0
3,0

50,0

50,0

3,05,0

50,0

3,0

1,0

170,75


îįåđā

1,0


7. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ņîâōîđ"

đåęč


0,05

0,6

10,0
1,0

20,0

70,0

1,02,0

10,0

2,0


116,65


îįåđā8. Đûáîëîâåöęčé
ęîëõîį čė.
Ęčđîâā

đåęč


0,15

1,1

3,0
3,0

30,0

50,0

5,040,0

40,0

50,0

20,0

242,25


îįåđā9. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ęåäđ"

đåęč

10,0

5,0

1,01,0

10,027,0


îįåđā10. ČĪ Ōūëåâā
Ā.Í.

đåęč

1,01,0

1,0


1,05,0


îįåđā

1,0


11. ČĪ Ęčđ˙ęčíā
Č.Ū.

đåęč
0,5
2,0

10,0

2,0

1,0


1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

21,1


îįåđā
0,612. ÎÎÎ "Āëüôā"

đåęč
1,0

10,0

4,0
15,0


îįåđāÍčæíåâāđōîâņęčé
đāéîí

čōîãî

0,5

0,1

0,1

23,5
6,1

27,0

43,0

0,2

0,1

7,0

9,0

85,0

8,0


209,6


đåęč

0,5

0,1

0,1

23,5
6,1

22,5

43,0

0,2

0,1


8,5

81,0

8,0


193,6


îįåđā

4,5
7,0

0,5

4,016,0

1. ÎÎÎ "ÍĖĶĪĪ
"Îõōåķđņęîå"

đåęč

0,11,0
6,0

5,5

7,0
3,0

34,063,6


îįåđā

0,5
3,0

0,5

3,0
2. ÎÎÎ "Îáüđûáā"

đåęč

0,3

0,1

0,1

15,0

5,0

20,0

15,055,5


îįåđā3. ĘÔÕ
"Ãčäđîīāđę"

đåęč
0,1

1,0

4,0

0,2

0,1


0,5

3,09,9


îįåđā

1,0


4. ŅĐÎ "Ęûëāņ"

đåęč

4,0

2,0
2,0

4,0

6,0


20,0


îįåđā

2,0


5. ÍĐÎ "Âåđõíå-
Âāõņęā˙"

đåęč

3,0

5,0

5,017,5


îįåđā

3,0
1,0


0,5
6. ÍĐÎ "Áîëüøîé
Ëāđü˙ę"

đåęč

0,10,5

4,0

5,0
3,0

20,0

2,0


36,1


îįåđā

1,0


0,5
7. Ôčëčāë ÔÃĶ
"Íčæíåîáüđûáâîä"

đåęč
7,0


7,0


îįåđāŅķđãķōņęčé đāéîí

čōîãî

0,1

0,5

3,5

26,0

1,058,0

60,0

105,0

7,5

0,5

18,0

16,0

646,5

17,0

1,0

960,6


đåęč

0,1

0,5

3,5

25,5

1,058,0

60,0

105,0

7,5

0,5


16,0

646,5

17,0


941,1


îįåđā
0,5

18,0
1,0

19,5

1. ĖĶĪ "Âîņõîä"

đåęč

0,1

0,3

3,0

21,0
35,0

35,0

80,0

5,0

0,5


3,0

595,5

10,0


788,4


îįåđā2. ČĪ Ôåâđāëåâ
Ā.Ā.

đåęč


0,1


3,0
10,0

10,0

5,0

5,035,1


îįåđā

2,0


3. ČĪ Åôčėîâ
Â.ß.

đåęč


0,1

0,5

1,5
1,0

3,0

20,0

2,51,0

15,044,6


îįåđā4. ÎÎÎ "Īķëüņ"

đåęč
3,0

3,0

2,0

5,0

1,0


18,0


îįåđā

3,0
1,0


5. ÎÎÎ "Ũëëāäā"

đåęč
1,0

1,0

5,0

2,0

1,0


12,5


îįåđā
0,5

2,0


6. Ņķđãķōņęîå
ÃĐÎÎčĐ

đåęč
5,0

5,0

3,0

10,028,0


îįåđā

5,0


7. Ęāįā÷üå
îáųåņōâî ņōāíčöû
"Ņķđãķōņęā˙"

đåęč
1,0


1,0

1,04,0


îįåđā

1,0


8. ČĪ Ōāđāņîâ
Å.Ū.

đåęč5,0

5,0


10,0


îįåđā9. ÎÎÎ "Ôîáîņ"

đåęč

1,01,0

1,0

1,0

6,012,0


îįåđā

2,0


10. ÎÎÎ "Ëčãā
Īđî"

đåęč
1,0

2,0


2,08,0


îįåđā

3,0


Íåôōåūãāíņęčé
đāéîí

čōîãî

0,2

0,05

0,6

5,0
9,35

123,5

79,85

7,1

0,35

41,0

23,25

157,85

98,5

5,0

551,6


đåęč

0,2

0,05

0,6

5,0
9,35

123,5

79,85

7,1

0,35

7,5

22,75

157,85

98,5

4,0

516,6


îįåđā

33,5

0,51,0

35,0

1. ŅĐĪĘ "Âîëíā"

đåęč

0,1

0,05

0,6

2,5
3,0

49,0

54,0

5,0

0,2

7,0

11,0

115,0

81,0

3,0

342,95


îįåđā

11,0

0,5

2. ÎĖÍ "Ņāëûė"

đåęč
0,35

12,0

12,35
8,75

16,85

5,0

1,0

58,3


îįåđā

2,0


3. ÎÎÎ "Ęîėáāō"

đåęč

0,10,5
1,5

3,5

2,5

2,1

0,15


1,0

3,0

1,5


18,35


îįåđā

2,5


4. ÎÎÎ
"Īîņåéäîí"

đåęč
2,0

15,0

1,0

1,0

1,0


31,0


îįåđā

10,0
1,0


5. ĖĶĪ "Āé-Āņ"

đåęč
2,0
2,0

40,0

10,0
1,0

20,0

10,0


91,0


îįåđā

6,0


6. ČĪ Ãîí÷āđåíęî
Â.Č.

đåęč

2,0


1,05,0


îįåđā

2,0


7. ĖĪĐÎ "Īđčõîä
õđāėā "Ņâ˙ōîãî
Äķõā"

đåęč
0,5

2,0

1,00,5


1,05,0


îįåđāÕāíōû-Ėāíņčéņęčé
đāéîí

čōîãî

1,71

1,15

9,5

13,9

0,5

0,2

0,1

132,0

673,05

1175,492

198,55

2,4

246,4

205,6

918,35

142,7

105,1

3826,702


đåęč

1,71

1,15

9,5

11,8

0,5

0,2

0,1

132,0

652,05

1175,492

198,55

2,4

4,15

201,9

853,35

142,7

54,8

3442,352


îįåđā
2,1

21,0
242,25

3,7

65,0


50,3

384,35

1. ČĪ Đčėņęčé
Â.Í.

đåęč

0,5

0,5
4,2

0,5

0,1

0,1

7,0


îįåđā

1,1


2. ŅĪĘ
"Ņāėāđîâņęā˙
īđîäęîėīāíč˙"

đåęč


0,05

0,6

0,5
8,0

20,0

30,0

3,05,0

30,097,15


îįåđā3. ÍĐÎ
"Ęîëėîäāé"

đåęč

0,1

0,05

0,6

2,0
15,0

20,0

20,0

10,0

0,3


50,0

125,0

20,0

19,0

332,05


îįåđā

20,0
30,0


4. ÎĘĖÍŅ
"Ōđåíüęā"

đåęč
1,5

5,0

5,0

1,0
1,013,5


îįåđā5. ÎĀÎ
"Đûáîęîėáčíāō
"Õāíōû-
Ėāíņčéņęčé"

đåęč

0,21

0,2

3,2

2,0
25,0

80,0

330,0

60,0

0,5


15,0

35,0

40,0


637,11


îįåđā

5,0
15,0

1,0

25,0
6. ČĪ Ęāėåëü˙íîâ
Ø.Ô.

đåęč

1,0

1,0

1,04,0


îįåđā

1,0


7. ŅĪĘ "Îáņęā˙
īđîäęîėīāíč˙"

đåęč

0,1

0,05

0,5

1,0

18,0

40,0

5,0
25,089,65


îįåđā8. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ņåâåđ"

đåęč

31,5

5,0
5,0

200,0241,5


îįåđā9. ČĪ Ėåäâåäåâ
Ū.Í.

đåęč

0,3

0,2

1,2

10,0

10,0

99,992

5,0

0,55,0132,192


îįåđā10. ČĪ Ņëčíęčí
Ņ.Ô.

đåęč
1,0

5,0

4,0

1,00,5

2,018,0


îįåđā

1,0
1,0

0,52,0


11. ČĪ Ņčâęîâ
Â.Ė.

đåęč
1,0

1,5

2,5

1,9
2,010,9


îįåđā

2,0


12. ČĪ Īōčöčí
Ė.Â.

đåęč

10,0

10,0
22,0


îįåđā

2,0


13. ÎÎÎ ÍĘ
"ßãķđü-ßõ"

đåęč

0,1

0,15

1,1

2,0
15,0

70,0

280,0

25,0

0,5


15,0

80,0

5,0

20,0

577,85


îįåđā

4,0
39,0

1,0

20,0
14. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Âāđ"

đåęč

0,1

0,05

0,6


45,0

30,0

3,025,0

10,0

43,0


156,75


îįåđā15. ÎÎÎ
"Ūãîđņęčé ëåņ"

đåęč

0,1

0,1

0,6

5,0

10,0

1,0
10,0
46,8


îįåđā

20,0


16. ČĪ Ęîņčíöåâ
Â.Č.

đåęč

5,0

2,0

5,0

1,0

2,0

20,5


îįåđā

5,0

0,5

17. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Õîįûė"

đåęč

0,10,5
2,0

5,0

5,0

1,5
10,025,1


îįåđā

1,0


18. ČĪ Íčęîëāåâ
Â.Â.

đåęč
2,0

30,0

77,0

10,0

0,335,0208,8


îįåđā

4,0
40,0

0,5

10,0
19. ČĪ Ėčđîíîâ
Â.Ņ.

đåęč

2,0


0,50,3

15,018,2


îįåđā

0,4


20. ČĪ
Ëåâęîâņęčé Ā.Â.

đåęč

2,0

2,0

0,52,0

2,0


2,0

11,0


îįåđā

0,5


21. ČĪ Ōāâëčí
Ā.Â.

đåęč
2,0

10,0

40,0

10,0

0,1


1,0

10,076,1


îįåđā

3,0


22. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Ōđîčöā"

đåęč

0,1

0,1


0,1
1,0

2,0

2,0

0,5
20,026,3


îįåđā

0,5


23. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Čõōåė"

đåęč

0,1

0,05

0,6

0,5
1,0

15,0

20,0

2,00,5

2,0

1,0


45,75


îįåđā

3,0


24. ČĪ Ųåãîëåâ
Í.Í.

đåęč
0,5

10,0

10,0

4,00,5

3,033,0


îįåđā

5,0


25. ČĪ Ōčėāųķę
Í.Ī.

đåęč

10,0

5,0
1,0

3,0

3,0


22,0


îįåđā26. ĐÎ "Ņîãîė"

đåęč

0,10,5

10,0

5,0
10,0

20,0


1,7

75,8


îįåđā

10,0

0,2

5,0


13,3


27. ÍÎ "Õāíãāë"

đåęč

0,1

0,1


1,0
1,0

40,0

32,0

10,02,0

60,0146,2


îįåđā28. ČĪ
Įėāíîâņęčé Č.Í.

đåęč
5,0

10,0

10,0

2,01,0

3,032,0


îįåđā

1,0


29. ÍÎ
"Íāđûėņęčé ņōāí
áđāōüåâ
ß÷čãčíûõ"

đåęč

0,10,2
1,0

1,0

2,0

1,01,0

0,5

0,5


9,7


îįåđā
0,9

1,5


30. ÍÎ "Āëûé
âîō"

đåęč


0,05

0,5

5,0

10,0

10,0

5,010,0

50,0


5,0

100,55


îįåđā

5,0


31. ČĪ Ëāâđčņūę
Í.Ė.

đåęč
0,5

4,0

4,0

1,00,5
10,0


îįåđā32. ŅĘÎ "Ņōāíčöā
Åđėāęîâņęā˙"

đåęč

0,5

0,5
0,1
1,1


îįåđā33. ÍÎ "Ōũđķė"

đåęč

15,0

5,0
5,0

18,0


5,0

63,0


îįåđā

15,0


34. ÍÎ ĘĖÍŅ
"Īđāâäčíņę"

đåęč

0,10,5

1,0

1,0

1,00,1

0,15,8


îįåđā

2,0


35. ČĪ Ņęđčīķíîâ
Ā.Â.

đåęč
0,5

5,0

2,0
1,0

1,5

10,0


20,0


îįåđā36. ČĪ ĘÔÕ
×čđęîâ Ô.Ė.

đåęč

2,0

2,0
5,0

2,0

3,0


14,0


îįåđā37. ČĪ Øķøķíîâ
Í.Â.

đåęč
1,0

3,0

2,0

1,0
1,08,0


îįåđā38. ÎÎÎ "Āé
Ōķīîņ"

đåęč
2,0

10,4

10,0

10,06,0

17,4

10,0


65,8


îįåđā39. ÎÎÎ
"Ņōđîéęîėīāíč˙
"Ūãđāîōäåëņōđîé"

đåęč

0,5

0,2

0,1

1,0

1,0

1,0
3,8


îįåđā40. ČĪ Ņęđ˙áčí
Ā.Ā.

đåęč
2,0

6,0

20,0

5,0


2,5


5,044,0


îįåđā

3,5


41. ČĪ Āëåęņååâ
Ā.Ī.

đåęč
5,0

13,0

10,0

5,0

0,2


10,0

5,075,2


îįåđā

2,0
20,0


5,0
42. ČĪ Įāõāđîâ
Ū.Ô.

đåęč

5,0

1,0

1,01,0

2,0

1,0


12,0


îįåđā

1,0


43. ČĪ Āíōîíîâ
Í.Č.

đåęč
0,5

1,65

4,5

1,55
1,5

1,0


11,7


îįåđā

1,0


44. ÎÎ "Õāíōû-
Ėāíņčéņęîå
ĐÎÎčĐ"

đåęč
0,5

2,0

1,0

1,0


1,65


0,1

0,1


6,35


îįåđā45. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ņāōāâč"

đåęč
0,5
10,0

20,0

2,0

5,048,5


îįåđā

10,0
1,0


46. ČĪ Áåëęčí
Ã.Â.

đåęč

3,0

0,5
1,0

1,05,5


îįåđā47. ČĪ Ōūėåíöåâ
Å.Ā.

đåęč

3,0

4,0

1,0

1,0


10,0


îįåđā

1,0


48. ČĪ Ņōåíčí
Â.Č.

đåęč

0,5

1,0
0,2
2,2


îįåđā

0,5


49. ÎÎÎ "Íåīōķí"

đåęč
0,5
2,0

8,5

4,0

2,06,0

15,351,3


îįåđā

10,0
3,0


50. ČĪ Ņōāņåâč÷
Å.Â.

đåęč

5,0

1,0

1,0
10,017,0


îįåđā51. ČĪ "ĘÔÕ
Đāéøåâā Ā.Â."

đåęč

40,0

11,0

4,1
4,4559,8


îįåđā

0,25


52. ÎÎÎ "Âåņōā"

đåęč
2,0

1,0

2,0

1,0
1,08,0


îįåđā

1,0


53. ČĪ Ėåäâåäåâ
Ô.Â.

đåęč
1,0
1,0

10,0

9,0

1,02,0

6,0

3,0


38,2


îįåđā
1,2

3,0
1,0


54. ČĪ
Íčãėāōķëëčí Č.Ā.

đåęč
1,0

1,0

1,0

1,05,0


îįåđā

1,0


55. ĘÔÕ
"×åáûęîâî"

đåęč

1,0


1,03,0


îįåđā

1,0


Ęîíäčíņęčé đāéîí

čōîãî
5,5

546,5

325,408

1,0


460,8

316,2

1006,2

9,0

216,6

2887,208


đåęč
5,5

530,5

325,408

1,0


11,8

311,9

966,4

9,0

141,9

2303,408


îįåđā

16,0
449,0

4,3

39,8


74,7

583,8

1. ČĪ Įîëüíčęîâ
Â.Ī.

đåęč

1,5

0,40,8

3,3

1,0


1,0

12,0


îįåđā

4,0


2. ČĪ Čâāøęååâ
Í.Ô.

đåęč
0,5

3,0

0,5
1,0

2,07,0


îįåđā3. ÎÎÎ "ŅĪ
"Āéōķđ"

đåęč

90,0

75,010,0

50,0

170,0


0,9

480,9


îįåđā

60,0


10,0


15,0


4. ŅÕÍÎ
"Áåëåíãķō"

đåęč

2,0

10,0
22,0

44,0


30,0

164,0


îįåđā

54,0
2,0


5. ČĪ Đûėāđåâ
Â.Ä.

đåęč

2,0

10,0
4,0

25,045,0


îįåđā

4,0


6. ŅÕÍÎ
"Íčęķëęčíî"

đåęč

7,0

1,0
5,0

10,0

6,0

3,0

32,0


îįåđā7. ŅÕÍÎ "Ęđāņíûé
ßđ"

đåęč
1,0

40,0

10,0
9,0

50,0140,0


îįåđā

30,0


8. ČĪ Ņëčâî÷ęčí
Â.Ā.

đåęč

3,0

5,0

1,03,0

20,0


3,0

35,0


îįåđā9. ČĪ Ėîčņååâ
Ā.Ā.

đåęč
1,0

10,0

2,0
5,0

10,0


5,0

38,0


îįåđā

5,0


10. ŅÕÍÎ "Ęåäđ"

đåęč

10,0

3,05,0

23,0


îįåđā

5,0


11. ÎÎÎ "Ęåäđ"

đåęč

1,0

5,0

3,0


3,0

17,0


îįåđā

5,0


12. ŅÕĪĘ "Ęîíäā"

đåęč

55,0

35,0
40,8

101,0283,8


îįåđā

45,0


7,0
13. ÎÎÎ ŅĪ
"Ōķėāí"

đåęč

15,0

25,0
13,5

40,0123,5


îįåđā

20,0


10,0
14. ČĪ Äîđîøåíęî
Ņ.Č.

đåęč

2,5

4,0

3,510,0


îįåđā15. ČĪ Õāđčí
Â.Å.

đåęč

3,0

5,0
3,0

7,018,5


îįåđā

0,5


16. ÃĶĪ "ĮŅÕ
"Ęāđûėņęčé"

đåęč

25,0

9,0
50,0

50,0


20,0

158,0


îįåđā

3,0

1,0

17. ÍÎ "Ęčíäāëü"

đåęč

10,0

10,0
15,0

10,0


1,0

62,0


îįåđā

3,0
7,0

1,0

5,0
18. ĐÎ "Ęāđûė"

đåęč

20,0

10,0
7,0

40,0

3,0


89,0


îįåđā

5,0
3,0

1,0

19. ČĪ Íāãčáčí
Ņ.Ā.

đåęč

2,0

5,008
1,0

15,053,008


îįåđā

30,0


20. ČĪ Ėîęđîķņîâ
Ā.Â.

đåęč


5,4

1,710,4


îįåđā

2,0


1,3
21. ČĪ Īķėčíîâ
Ä.Ā.

đåęč

20,0

1,0
1,0

5,0


1,0

38,0


îįåđā

10,0


22. ČĪ Ęāđååâ
Ņ.Â., ĐĶ
"Ęķëāöęčå îįåđā"

đåęč

1,0

1,5

2,0


0,5

5,0


îįåđā23. ÎÎÎ
"Ęîíäčíņęčé
ķëîâ"

đåęč
1,0

120,0

45,0
14,0

70,0


60,0

385,5


îįåđā

5,0
70,0


0,5
24. ČĪ Ęāđōčí
Î.Ī., ĐĶ "Ōāëü˙"

đåęč

2,0

1,0
2,0

5,010,0


îįåđā25. ČĪ Í˙ëčí
Í.Å., ĐĶ
"Âûãķëü"

đåęč

2,5

1,51,0

0,3

10,018,3


îįåđā

1,0
2,0


26. ČĪ Īîäđåįîâā
Ō.Ā.

đåęč

1,0

0,5
1,0

5,09,5


îįåđā

2,0


27. ČĪ Ņķđãķ÷åâ
Ã.Ë., ĐĶ "×åīûø"

đåęč

5,0

1,5

9,017,5


îįåđā

1,0
1,0


28. ÎÎÎ
"Áîë÷āđû"

đåęč

6,0

2,0
5,0

8,048,3


îįåđā

16,0

1,3

3,0


7,0


29. ČĪ
Ėāđōûíîâč÷ Ņ.Â.

đåęč

15,0

0,5
0,5

0,516,5


îįåđā30. ČĪ Ęķįíåöîâ
Ā.Á.

đåęč

2,0

0,5

0,5


1,0

4,0


îįåđā31. ÎÎÎ "ŅĪ
"Ęķđņîđ"

đåęč

20,0

15,0
20,0

200,0335,0


îįåđā

50,0
30,0


32. ČĪ Ōāéëāęîâ
Ä.Â.

đåęč

10,0

10,0
2,0

10,0


4,5

42,2


îįåđā

1,0
4,7


33. ČĪ Ôčđņîâā
Ë.Â.

đåęč

0,5

0,1

0,20,8


îįåđā34. ČĪ Ųåãëîâ
Â.Í.

đåęč

1,0

2,0

10,0


3,0

21,0


îįåđā

5,0


35. ČĪ Ņëčíęčí
Ņ.Ä.

đåęč
1,0

1,0

14,0
1,0

1,022,0


îįåđā

1,0


3,0
36. ČĪ Øåâåëåâ
Č.Č.

đåęč

5,5

4,5
3,0

5,020,0


îįåđā

2,0


37. ČĪ Åëüīčí
Â.Č., ĐĶ "Åđėāę"

đåęč

2,0

1,0

3,011,0


îįåđā

5,0


38. ÎÎÎ "ÍÎ
"Ėåäâåäü"

đåęč
1,0

3,0

1,0
5,0

2,019,0


îįåđā

2,0
5,0


39. ČĪ Äûėøāęîâā
Ō.Í.

đåęč

1,0

1,0
9,0

1,014,0


îįåđā

1,0
1,0


40. ČĪ Äāâûäåíęî
Å.Â.

đåęč

5,0

2,0
8,5


îįåđā

1,5


41. ČĪ Ęîáûëčí
Ā.Ė., ĐĶ
"Ėîđäúåãā"

đåęč

2,0

3,0

12,024,0


îįåđā

3,0
4,0


42. ×Ī Îëåííčęîâ
Â.Ũ.

đåęč

1,0


1,06,0


îįåđā

4,0


43. ČĪ
Ęāđāíäāøîâ Ā.Í.

đåęč

2,0

2,0

3,09,0


îįåđā

1,0
1,0


ČŌÎÃÎ
đāņīđåäåëåíî
ęâîō
13090,99

đåęč

3,11

4,0

38,8

208,2

7,1

3,8

4,98

483,95

2097,65

3193,25

287,65

3,65

26,45

767,65

4130,9

371,6

259,0

11891,74


îįåđā
22,5

48,5
779,45

10,0

199,8


139,0

1199,25

Đåįåđâ
762,2

đåęč
0,5
406,8

22,0

25,0

5,92,0

7,55


1,0

470,75


îįåđā
0,2

190,25
101,0

291,45

Ęâîōā âûëîâā
âîäíûõ
áčîđåņķđņîâ äë˙
îņķųåņōâëåíč˙
īđîėûøëåííîãî
đûáîëîâņōâā â
Õāíōû-
Ėāíņčéņęîė
āâōîíîėíîė
îęđķãå - Ūãđå íā
2007 ãîä
13853,19

đåęč

3,11

4,0

38,8

208,7

7,1

3,8

4,98

890,75

2119,65

3218,25

293,55

3,65

26,45

769,65

4138,45

371,6

260,0

12362,49


îįåđā
22,7

48,5
969,7

10,0

199,8


240,0

1490,7


Īđčëîæåíčå 2

ę īîņōāíîâëåíčū Īđāâčōåëüņōâā

āâōîíîėíîãî îęđķãā

îō 5 ôåâđāë˙ 2008 ã. š 23-ī


ĐĀŅĪĐÅÄÅËÅÍČÅ

ĘÂÎŌ ÄÎÁÛ×Č (ÂÛËÎÂĀ) ÂÎÄÍÛÕ ÁČÎĐÅŅĶĐŅΠÄËß ÎĐÃĀÍČĮĀÖČČ

ŅĪÎĐŌČÂÍÎÃÎ Č ËŪÁČŌÅËÜŅĘÎÃÎ ĐÛÁÎËÎÂŅŌÂĀ Â ĐĀĮĐÅĮÅ

ĖĶÍČÖČĪĀËÜÍÛÕ ÎÁĐĀĮÎÂĀÍČÉ

ĪÎ ÕĀÍŌÛ-ĖĀÍŅČÉŅĘÎĖĶ ĀÂŌÎÍÎĖÍÎĖĶ ÎĘĐĶÃĶ - ŪÃĐÅ

ÍĀ 2007 ÃÎÄ (ŌÎÍÍ)


Đāéîíû č īîëüįîâāōåëč

Âčäû đûá

Čōîãîīå-
ë˙äü

ņōåđ-
ë˙äü

ōķ-
ãķí

ėķę-
ņķí

íāëčė

ųķęā

˙įü

ëåų

ņķ-
äāę

ęā-
đāņü

îęķíü

īëîō-
âā

åëåö

åđøÁåëî˙đņęčé đāéîí

đåęč

9,0

5,0

5,0

1,0

0,1


4,0

19,0


2,0

45,1

52,1


îįåđā


1,0
3,0

1,0

1,0


1,0

7,0


Áåđåįîâņęčé đāéîí

đåęč

96,5

20,0

5,0

9,0

0,1


4,0

99,0

2,0

3,0

238,6

287,6


îįåđā


5,0
38,0

1,0

1,0


4,0

49,0


Îęō˙áđüņęčé đāéîí

đåęč

99,0

20,0

10,0

20,2

0,1


5,0

151,0

4,0

3,8

313,1

376,1


îįåđā


5,0
51,0

1,0

1,0


5,0

63,0


Ņîâåōņęčé đāéîí

đåęč

5,0

5,0

5,0

1,03,0

20,0

1,0

2,0

42,0

53,0


îįåđā


1,0
7,0

1,0

1,0


1,0

11,0


Ęîíäčíņęčé đāéîí

đåęč


5,0

5,01,0

3,0

7,0


5,0

26,0

43,0


îįåđā


3,0
7,0

1,0

1,0


5,0

17,0


Õāíōû-Ėāíņčéņęčé đāéîí

đåęč

48,0

30,0

40,0

7,0

0,1

1,0

8,0

73,0

1,0

3,4

211,5

267,5


îįåđā


3,0
48,0

1,0

1,0


3,0

56,0


Íåôōåūãāíņęčé đāéîí

đåęč

9,0

5,0

5,0

1,0

0,1


4,0

14,0


2,0

40,1

62,1


îįåđā


1,0
17,0

1,0

1,0


2,0

22,0


Ņķđãķōņęčé đāéîí

đåęč

9,0

10,0

15,0


0,1


4,0

19,0


1,0

58,1

88,1


îįåđā


1,0
27,0


1,0


1,0

30,0


Íčæíåâāđōîâņęčé đāéîí

đåęč

9,0

5,0

5,0

0,3

0,2


9,0

9,0

4,0

3,0

44,5

63,5


îįåđā


2,0
15,0
2,0

19,0


Õāíōû-Ėāíņčéņęîå ĐÎÎčĐ

đåęč


0,1


0,150,25

0,25


îįåđā

Íåôōåūãāíņęîå ĐÎÎčĐ

đåęč

1,0

0,3


0,5

0,5

5,0

5,0

0,5

0,2

1,0

2,0

3,0

3,0

0,8

22,8

31,8


îįåđā


1,0
5,0

2,0

1,09,0


Ņķđãķōņęîå ĐÎÎčĐ

đåęč

1,5

0,3


0,5

5,0

20,0

17,02,0

4,0

15,0

1,0


66,3

77,3


îįåđā


2,0
7,0

1,0

1,011,0


Ôčëčāë ÔÃĶ
"Íčæíåîáü-
đûáâîä"

Áåëî˙đņęčé
đāéîí

đåęč

2,00,8

1,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


17,8

19,8îįåđā


2,0

2,0Áåđåįîâņęčé
đāéîí

đåęč

2,0


1,0

0,8

2,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


19,8

21,8îįåđā


2,0

2,0Îęō˙áđüņęčé
đāéîí

đåęč

2,01,7

1,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


18,7

20,7îįåđā


2,0

2,0Ęîíäčíņęčé
đāéîí

đåęč

1,0

5,0

5,0

1,02,0

3,0

1,0


18,0

21,0îįåđā


3,0

3,0Õāíōû-
Ėāíņčéņęčé
đāéîí

đåęč

1,0

1,0


3,9

2,0

10,0

10,0

3,02,0

2,0

2,0


36,9

38,9îįåđā


2,0

2,0Íåôōå-
ūãāíņęčé
đāéîí

đåęč

2,00,85

1,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


17,85

20,85îįåđā


3,0

3,0Ņķđãķōņęčé
đāéîí

đåęč

1,0
1,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


16,0

19,0îįåđā


3,0

3,0Íčæíå-
âāđōîâņęčé
đāéîí

đåęč

2,5

0,3


0,8

1,0

5,0

5,0

1,01,0

1,0

1,0


18,6

21,6îįåđā


3,0

3,0


Čōîãî īî Õāíōû-
Ėāíņčéņęîėķ
āâōîíîėíîėķ îęđķãķ -
Ūãđå

đåęč

15,0

2,0

1,0

10,0

300,0

175,0

162,0

50,0

1,0

5,0

60,0

440,0

25,0

26,0

1272,0

1586,0


îįåđā


25,0
245,0

10,0

10,0


24,0

314,0 Āęōķāëüíûå äčņęķņņčč
Įāđāáîōāōü

13/09/2018 10:23:56

Čųķ đāáîōķ íā Ņåâåđå âāõōîâûė ėåōîäîė ũíåđãåōčęā

12/04/2018 18:00:17

Čųķ đāáîōķ įāīîëí˙åōå âāõōā

25/10/2017 10:56:29

Čųķ đāáîōķ

11/12/2016 08:31:46

čė

22/06/2016 19:58:30

Čųķ đāáîōķ

15/03/2016 14:50:09

čųķ đāáîōķ

11/09/2015 08:42:26

ĘĐŅ

14/04/2015 15:58:15

ĘĐŅ

14/04/2015 15:57:08

<Áåį ōåėû>

20/01/2015 12:10:06

8 909 234 31 33

20/01/2015 12:04:48

ōđķäîķņōđîéņōâî

06/12/2014 20:52:06

 Ũōî číōåđåņíî

Ėķëüōôčëüė: «Ęāę Í˙í÷åäî Ėûíčęķ ķ÷čë ÷åëîâåęā ëåōāōü»

 Āđõčâ ņōāōåé ņ 1990 ãîäā
 Âû ėîæåōå îņōāâčōü áåņīëāōíķū  įā˙âęķ íā ëūáķū ņōāōüū čį  īåđčîäč÷åņęîãî čįäāíč˙.
 Åņōü ōîëüęî îäíî ķņëîâčå:
 ņōāōü˙ äîëæíā áûōü īîņâ˙ųåíā  īđîáëåėāė ņåâåđā Đîņņčč

Āâōîđ ņāéōā - Ņåđãåé Ęîėāđîâ, scomm@mail.ru