Āđõčâ, Įā˙âęā íā īîčņę

Öčōāäåëč įāīîë˙đü˙

Įāīîë˙đíûå įåėëč

Đåãčîíāëüíîå
įāęîíîäāōåëüņōâî

Īîčņę đāáîōû â įāīîë˙đüå

Ęōî įäåņü æčâåō?

Ęōî īđîņëāâčëņ˙?
Íāįâāíčå äîęķėåíōā

ŨĘŅĪĐÅŅŅ-ČÍÔÎĐĖĀÖČß Ōåđđčōîđčāëüíîãî îđãāíā Đîņņōāōā īî ĐĘ îō 25.06.2008 š 39-81-76/83

"ŅĐÅÄÍČÅ ÖÅÍÛ ÍĀ ĪĐÎÄĶĘŌÛ ĪČŌĀÍČß ĪÎ ÃÎĐÎÄĀĖ Č ĐĀÉÎÍÍÛĖ ÖÅÍŌĐĀĖ ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ ÍĀ 20 ČŪÍß 2008 ÃÎÄĀ"

Čņōî÷íčę īķáëčęāöčč

Äîęķėåíō îīķáëčęîâāí íå áûë

Īđčėå÷āíčå ę äîęķėåíōķ


Ōåęņō äîęķėåíōā

ŌÅĐĐČŌÎĐČĀËÜÍÛÉ ÎĐÃĀÍ ÔÅÄÅĐĀËÜÍÎÉ ŅËĶÆÁÛ

ÃÎŅĶÄĀĐŅŌÂÅÍÍÎÉ ŅŌĀŌČŅŌČĘČ ĪÎ ĐÅŅĪĶÁËČĘÅ ĘÎĖČ


ŨĘŅĪĐÅŅŅ-ČÍÔÎĐĖĀÖČß

îō 25 čūí˙ 2008 ã. š 39-81-76/83


ŅĐÅÄÍČÅ ÖÅÍÛ ÍĀ ĪĐÎÄĶĘŌÛ ĪČŌĀÍČß ĪÎ ÃÎĐÎÄĀĖ Č ĐĀÉÎÍÍÛĖ

ÖÅÍŌĐĀĖ ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ ÍĀ 20 ČŪÍß 2008 ÃÎÄĀ


Đķáëåé įā ęčëîãđāėė

Íāčėåíîâāíčå

Ņûęōûâęāđ

Ũæâčíņęčé
đāéîí

Âîđęķōā

Âķęōûë

Číōā

Īå÷îđā

Ņîņíî-
ãîđņę

Ķņčíņę

Ķõōā

Čæėā

Ãîâ˙äčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

182,39

175,91

173,97

140,00

175,00

197,50

152,50

206,44

167,99

-

Ņâčíčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

197,06

188,76

135,80

145,00

147,50

152,50

143,67

157,58

157,71

-

Áāđāíčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

-

-

135,77

199,00

-

175,00

-

156,78

155,30

-

Ęķđû (ęđîėå ęķđčíûõ
îęîđî÷ęîâ)

92,87

94,79

95,22

89,67

116,67

106,88

99,17

95,68

100,03

119,00

Ęîëáāņā âāđåíā˙ 1
ņîđōā

134,38

126,90

174,13

190,67

162,67

131,00

143,67

171,50

136,74

137,80

Ęîëáāņā īîëķęîī÷åíā˙

191,43

173,14

217,49

210,33

187,25

196,67

212,00

209,60

208,77

167,25

Đûáā įāėîđîæåííā˙
íåđāįäåëāííā˙

60,41

46,28

59,83

73,56

68,67

54,07

66,22

58,60

56,38

42,00

Ņåëüäü ņîëåíā˙

65,98

58,32

72,32

76,00

79,00

83,33

83,11

100,20

87,01

-

Ėāņëî ņëčâî÷íîå

207,48

213,16

150,78

190,00

174,00

123,02

186,90

157,85

178,78

183,50

Ėāņëî đāņōčōåëüíîå

86,35

79,90

94,70

72,67

85,22

71,69

86,02

72,35

82,77

82,33

Ėāđãāđčí

75,26

77,76

87,08

72,67

80,00

74,08

79,17

72,30

75,55

81,25

Ėîëîęî öåëüíîå
īāņōåđčįîâāííîå,
ņōåđčëčįîâāííîå
2,5 - 3,2% æčđíîņōč,
ë

29,40

27,91

40,39

31,88

34,75

32,40

30,30

36,30

32,40

35,00

Ņėåōāíā

108,44

101,48

110,78

107,65

108,91

96,48

105,30

110,40

109,32

135,00

Ōâîđîã æčđíûé

130,71

121,68

121,70

138,00

132,80

117,02

125,07

125,50

123,91

154,00

Ņûđû ņû÷ķæíûå
ōâåđäûå č ė˙ãęčå

213,47

186,41

249,58

244,33

248,00

223,60

200,67

215,20

247,03

230,00

ßéöā ęķđčíûå, 10 øō.

33,44

31,98

42,24

30,00

37,67

33,46

29,33

39,26

36,28

34,00

Ņāõāđ-īåņîę

26,01

24,62

26,02

34,86

32,78

24,42

27,33

27,56

28,24

31,00

Īå÷åíüå

63,39

60,17

74,02

61,67

56,91

50,95

57,84

78,70

59,09

57,00

Ęāđāėåëü

85,72

74,73

85,29

91,86

76,78

70,10

81,11

86,83

79,99

84,70

×āé ÷åđíûé áāéõîâûé

245,25

235,29

214,99

266,00

174,35

204,00

285,00

284,22

272,29

172,20

Ņîëü īîâāđåííā˙
īčųåâā˙

7,99

7,79

10,39

8,00

11,00

8,97

7,17

6,60

9,14

8,00

Īåđåö ÷åđíûé
(ãîđîøåę)

392,04

337,11

584,80

312,50

400,00

425,00

333,33

470,24

402,01

340,00

Ėķęā īøåíč÷íā˙

20,43

21,26

21,24

27,33

28,75

23,22

20,67

25,36

24,47

29,00

Õëåá đæāíîé č
đæāíî-īøåíč÷íûé

26,16

24,34

28,47

29,93

26,07

25,47

23,61

27,90

24,87

30,00

Õëåá č õëåáîáķëî÷íûå
čįäåëč˙ čį ėķęč 1, 2
ņîđōā

34,53

33,83

43,96
<3>

32,93
<3>

30,93
<3>

27,88

31,52

26,40
<3>

38,96
<3>

36,67

Đčņ øëčôîâāííûé

44,42

44,50

35,01

48,29

40,14

37,32

40,67

43,48

41,73

47,00

Īøåíî

35,69

37,60

28,43

49,23

28,57

26,95

28,67

29,84

33,94

35,00

Ãîđîõ č ôāņîëü

33,48

36,51

32,54

57,00

45,04

30,96

52,15

37,18

45,71

48,63

Âåđėčøåëü

51,68

48,87

35,90

67,54

27,63

36,20

29,50

59,24

35,21

31,00

Ęāđōîôåëü

28,48

23,27

29,32

24,50

27,50

36,17

26,67

31,10

24,46

29,00

Ęāīķņōā áåëîęî÷āííā˙
ņâåæā˙

33,47

38,65

56,08

56,50

49,60

49,12

53,67

50,92

50,04

40,00

Ëķę đåī÷āōûé

28,55

27,56

27,32

33,00

25,67

34,12

30,67

31,44

30,95

35,00

Ėîđęîâü

52,42

47,19

59,96

63,00

55,00

61,00

55,00

60,74

50,24

64,00

ßáëîęč

73,85

66,69

70,03

82,40

77,00

75,50

75,29

71,00

69,90

89,00

Îãķđöû ņâåæčå

42,26

47,46

70,00

59,00

63,25

70,00

54,67

70,80

53,52

53,50


Đķáëåé įā ęčëîãđāėė


Åėâā

Ęîéãî-
đîäîę

Ęîđōęå-
đîņ

Îáú˙÷åâî

Âûëüãîđō

Âčįčíãā

Ōđîčöęî -
Īå÷îđņę

Ęîņëāí

Āéęčíî

Ķņōü -
Ęķëîė

Ķņōü -
Öčëüėā

Ãîâ˙äčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

155,00

150,00

-

120,00

-

-

150,00

-

-

-

-

Ņâčíčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

190,00

-

-

160,00

208,00

-

151,00

-

-

-

-

Áāđāíčíā (ęđîėå
áåņęîņōíîãî ė˙ņā)

-

-

-

-

-

-

135,00

-

-

-

-

Ęķđû (ęđîėå ęķđčíûõ
îęîđî÷ęîâ)

103,00

69,00
<1>

106,00

103,67

90,40

107,47

78,66

104,40

102,00

100,00

127,50

Ęîëáāņā âāđåíā˙ 1
ņîđōā

134,20

140,58

137,00

122,38

102,46

132,18

103,50

143,60

119,75

132,00

111,67

Ęîëáāņā īîëķęîī÷åíā˙

178,00

195,63

161,00

167,14

148,59

190,12

137,75

170,71

195,25

171,57

158,33

Đûáā įāėîđîæåííā˙
íåđāįäåëāííā˙

57,00

41,15

43,00

44,22

42,67

43,16

55,87

55,67

35,63

53,70

54,00

Ņåëüäü ņîëåíā˙

65,00

65,00

62,00

51,50

57,50

59,00

71,00

62,50

57,00

58,00

84,00

Ėāņëî ņëčâî÷íîå

175,00

180,66

227,59

199,75

149,51

175,04

116,42

148,11

144,00

235,00

156,67

Ėāņëî đāņōčōåëüíîå

84,09

83,82

72,78

86,68

81,22

82,64

77,41

81,36

70,00

81,51

80,73

Ėāđãāđčí

65,29

55,81

85,83

67,71

65,61

75,70

71,09

67,00

56,00

60,98

95,75

Ėîëîęî öåëüíîå
īāņōåđčįîâāííîå,
ņōåđčëčįîâāííîå
2,5 - 3,2% æčđíîņōč,
ë

26,00

25,08

29,00

24,13

26,83

28,05

22,90

29,30

26,00

26,33

31,00

Ņėåōāíā

103,33

105,66

116,00

89,33

108,00

93,30

79,60

110,50

84,67

106,66

147,33

Ōâîđîã æčđíûé

117,33

157,50

114,00

106,00

122,00

109,10

97,45

120,00

101,33

125,00

92,00
<2>

Ņûđû ņû÷ķæíûå
ōâåđäûå č ė˙ãęčå

193,20

179,80

181,50

214,57

190,79

189,22

188,25

187,50

168,33

175,14

210,00

ßéöā ęķđčíûå, 10 øō.

34,33

27,75

29,50

28,00

30,33

26,75

29,75

31,25

28,25

29,00

35,50

Ņāõāđ-īåņîę

26,83

28,00

27,95

27,00

29,00

26,09

26,75

28,25

27,17

26,66

29,33

Īå÷åíüå

54,00

54,93

53,00

59,88

59,83

52,25

50,25

57,25

53,50

52,33

58,50

Ęāđāėåëü

79,00

88,47

66,00

76,25

87,56

88,31

67,16

68,25

67,75

61,63

82,75

×āé ÷åđíûé áāéõîâûé

241,00

215,50

143,50

186,11

189,31

180,60

157,90

137,86

149,00

246,66

171,67

Ņîëü īîâāđåííā˙
īčųåâā˙

8,50

8,00

8,00

7,50

8,13

7,25

7,62

8,75

6,75

8,00

8,33

Īåđåö ÷åđíûé
(ãîđîøåę)

420,00

450,00

700,00

330,00

335,00

370,00

308,33

450,00

443,75

350,00

450,00

Ėķęā īøåíč÷íā˙

22,50

24,62

22,50

25,50

23,20

23,70

21,25

22,67

20,00

23,00

23,50

Õëåá đæāíîé č
đæāíî-īøåíč÷íûé

26,56

20,59

24,69

23,18

26,53

21,64

25,85

29,37

29,82

34,14

27,04

Õëåá č õëåáîáķëî÷íûå
čįäåëč˙ čį ėķęč 1, 2
ņîđōā

30,24

25,62
<3>

28,54

31,94
<3>

30,69

24,74

28,37

31,86

31,00

37,00

29,52
<3>

Đčņ øëčôîâāííûé

39,25

48,27

45,48

44,36

45,46

24,75

44,00

44,33

39,00

40,33

40,25

Īøåíî

34,21

33,31

29,61

26,50

31,56

41,15

25,12

25,67

24,00

30,36

24,50

Ãîđîõ č ôāņîëü

36,00

26,44

40,33

40,67

27,60

34,84

40,08

35,67

23,76

44,16

34,23

Âåđėčøåëü

26,50

26,60

29,50

32,75

40,53

45,05

27,75

52,00

24,67

33,31

27,67

Ęāđōîôåëü

25,00

22,50

-

25,00

30,17

20,00

27,50

34,50

23,50

-

-

Ęāīķņōā áåëîęî÷āííā˙
ņâåæā˙

30,00

28,50

27,00

22,33

30,33

30,25

41,25

37,33

32,67

23,50

58,00

Ëķę đåī÷āōûé

27,00

19,00

25,00

27,67

26,67

27,25

31,75

26,50

24,00

25,66

35,50

Ėîđęîâü

49,50

48,00

56,00

49,00

53,25

54,50

57,00

47,00

47,00

45,00

65,00

ßáëîęč

71,75

73,25

75,83

66,00

65,00

71,83

68,25

68,75

67,00

67,60

77,00

Îãķđöû ņâåæčå

34,33

40,00

39,00

36,00

42,50

43,97

55,75

45,00

49,67

35,67

68,00


--------------------------------

<1> Îęîđî÷ęā.

<2> Íåæčđíûé.

<3> Õëåá č õëåáîáķëî÷íûå čįäåëč˙ čį ėķęč âûņøåãî ņîđōā.


Íā ėåæōåđđčōîđčāëüíķū äčôôåđåíöčāöčū öåí īî îōäåëüíûė ōîâāđāė ėîæåō âëč˙ōü đāįëč÷íûé āņņîđōčėåíō íāáëūäāåėîé īđîäķęöčč. Īåđå÷åíü ęîíęđåōíûõ âčäîâ č ėāđîę ōîâāđîâ, ķ÷āņōâķūųčõ â íāáëūäåíčč, îīđåäåë˙åōņ˙ čņõîä˙ čį ėāņņîâîãî ņīđîņā íāņåëåíč˙ č đåãķë˙đíîãî íāëč÷č˙ â īđîäāæå.


Įāėåņōčōåëü đķęîâîäčōåë˙

Â.Ã.ĖĀŅĀËČĖÎÂĀ


 Āęōķāëüíûå äčņęķņņčč
Īđåäëîæåíčå īî đāáîōå, ōđåáķåōņ˙ īđîõîä÷čę 5 đāįđ˙äā.

13/12/2019 08:41:56

Įāđāáîōāōü

13/09/2018 10:23:56

Čųķ đāáîōķ íā Ņåâåđå âāõōîâûė ėåōîäîė ũíåđãåōčęā

12/04/2018 18:00:17

Čųķ đāáîōķ įāīîëí˙åōå âāõōā

25/10/2017 10:56:29

Čųķ đāáîōķ

11/12/2016 08:31:46

čė

22/06/2016 19:58:30

Čųķ đāáîōķ

15/03/2016 14:50:09

čųķ đāáîōķ

11/09/2015 08:42:26

ĘĐŅ

14/04/2015 15:58:15

ĘĐŅ

14/04/2015 15:57:08

<Áåį ōåėû>

20/01/2015 12:10:06

8 909 234 31 33

20/01/2015 12:04:48

 Ũōî číōåđåņíî

Ėķëüōôčëüė: «Ęāę Í˙í÷åäî Ėûíčęķ ķ÷čë ÷åëîâåęā ëåōāōü»

 Āđõčâ ņōāōåé ņ 1990 ãîäā
 Âû ėîæåōå îņōāâčōü áåņīëāōíķū  įā˙âęķ íā ëūáķū ņōāōüū čį  īåđčîäč÷åņęîãî čįäāíč˙.
 Åņōü ōîëüęî îäíî ķņëîâčå:
 ņōāōü˙ äîëæíā áûōü īîņâ˙ųåíā  īđîáëåėāė ņåâåđā Đîņņčč

Āâōîđ ņāéōā - Ņåđãåé Ęîėāđîâ, scomm@mail.ru