Āđõčâ, Įā˙âęā íā īîčņę

Öčōāäåëč įāīîë˙đü˙

Įāīîë˙đíûå įåėëč

Đåãčîíāëüíîå
įāęîíîäāōåëüņōâî

Īîčņę đāáîōû â įāīîë˙đüå

Ęōî įäåņü æčâåō?

Ęōî īđîņëāâčëņ˙?
Íāįâāíčå äîęķėåíōā

ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ Īđāâčōåëüņōâā ĐĘ îō 10.04.2008 š 81

"ÎÁ ĶŌÂÅĐÆÄÅÍČČ ĐÅŅĪĶÁËČĘĀÍŅĘÎÃÎ ĮĀĘĀĮĀ ÍĀ ĪÎŅŌĀÂĘĶ ĪĐÎÄĶĘÖČČ ÄËß ÃÎŅĶÄĀĐŅŌÂÅÍÍÛÕ ÍĶÆÄ ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ ÍĀ 2008 ÃÎÄ"

Čņōî÷íčę īķáëčęāöčč

"Đåņīķáëčęā", š 79-80, 23.04.2008

Īđčėå÷āíčå ę äîęķėåíōķ


Ōåęņō äîęķėåíōā

ĪĐĀÂČŌÅËÜŅŌÂÎ ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ


ĪÎŅŌĀÍÎÂËÅÍČÅ

îō 10 āīđåë˙ 2008 ã. š 81


ÎÁ ĶŌÂÅĐÆÄÅÍČČ ĐÅŅĪĶÁËČĘĀÍŅĘÎÃÎ ĮĀĘĀĮĀ

ÍĀ ĪÎŅŌĀÂĘĶ ĪĐÎÄĶĘÖČČ ÄËß ÃÎŅĶÄĀĐŅŌÂÅÍÍÛÕ ÍĶÆÄ

ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ ÍĀ 2008 ÃÎÄ


 ņîîōâåōņōâčč ņ īîņōāíîâëåíčåė Īđāâčōåëüņōâā Đåņīķáëčęč Ęîėč îō 26 äåęāáđ˙ 2005 ã. š 332 "Î ėåđāõ īî ņîâåđøåíņōâîâāíčū îđãāíčįāöčč įāęķīîę ōîâāđîâ, âûīîëíåíč˙ đāáîō, îęāįāíč˙ ķņëķã äë˙ ãîņķäāđņōâåííûõ íķæä Đåņīķáëčęč Ęîėč" č â öåë˙õ îáåņīå÷åíč˙ ũôôåęōčâíîņōč č îōęđûōîņōč đāņõîäîâāíč˙ ņđåäņōâ đåņīķáëčęāíņęîãî áūäæåōā Đåņīķáëčęč Ęîėč Īđāâčōåëüņōâî Đåņīķáëčęč Ęîėč īîņōāíîâë˙åō:

1. Ķōâåđäčōü đåņīķáëčęāíņęčé įāęāį íā īîņōāâęķ īđîäķęöčč äë˙ ãîņķäāđņōâåííûõ íķæä Đåņīķáëčęč Ęîėč íā 2008 ãîä â đāįđåįå îōđāņëåé č âāæíåéøčõ âčäîâ īđîäķęöčč ņîãëāņíî īđčëîæåíčū.

2. Ęîíōđîëü įā čņīîëíåíčåė íāņōî˙ųåãî īîņōāíîâëåíč˙ âîįëîæčōü íā įāėåņōčōåë˙ Ãëāâû Đåņīķáëčęč Ęîėč - ėčíčņōđā ôčíāíņîâ Đåņīķáëčęč Ęîėč Ãāéįåđā Â.Ė.


Īåđâûé įāėåņōčōåëü

Ãëāâû Đåņīķáëčęč Ęîėč

Ī.ÎĐÄĀ


Ķōâåđæäåí

Īîņōāíîâëåíčåė

Īđāâčōåëüņōâā Đåņīķáëčęč Ęîėč

îō 10 āīđåë˙ 2008 ã. š 81

(īđčëîæåíčå)


ĐÅŅĪĶÁËČĘĀÍŅĘČÉ ĮĀĘĀĮ

ÍĀ ĪÎŅŌĀÂĘĶ ĪĐÎÄĶĘÖČČ ÄËß ÃÎŅĶÄĀĐŅŌÂÅÍÍÛÕ ÍĶÆÄ

ĐÅŅĪĶÁËČĘČ ĘÎĖČ ÍĀ 2008 ÃÎÄ Â ĐĀĮĐÅĮÅ ÎŌĐĀŅËÅÉ Č

ÂĀÆÍÅÉØČÕ ÂČÄÎÂ ĪĐÎÄĶĘÖČČ


Âņåãî: 8041258,16766 ōûņ. đķáëåé, â ōîė ÷čņëå čį đåņīķáëčęāíņęîãî áūäæåōā Đåņīķáëčęč Ęîėč - 7468418,1815 ōûņ. đķáëåé, čį âíåáūäæåōíûõ čņōî÷íčęîâ - 572839,98616 ōûņ. đķáëåé, čį íčõ:


š îōđāņëč
č âčäā
īđîäķęöčč

Íāčėåíîâāíčå
îōđāņëåé č
âāæíåéøčõ
âčäîâ īđîäķęöčč

Åäčíčöā
čįėåđåíč˙

Îáúåė
įāęķīāåėîé
īđîäķęöčč

â ōîė ÷čņëå

čį đåņīķáëčęāíņęîãî áūäæåōā Đåņīķáëčęč Ęîėč

čį âíåáūäæåōíûõ čņōî÷íčęîâ

âņåãî

I ęâ.

II ęâ.

III ęâ.

IV ęâ.

âņåãî

I ęâ.

II ęâ.

III ęâ.

IV ęâ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ÂŅÅÃÎ

ōûņ. đķá.

8041258,16766

7468418,1815

1372833,63680

1872205,71720

2229200,82470

1994178,00280

572839,98616

143405,97588

143444,65578

140427,37875

145561,97575

1.

ĪĐÎÄĶĘÖČß
ŨËÅĘŌĐÎŨÍÅĐÃÅŌČĘČ

ōûņ. đķá.

146701,270

138543,350

39435,460

30293,974

29147,750

39666,166

8157,920

2111,380

1688,530

1668,580

2689,430

1.1.

Ũëåęōđîũíåđãč˙

ėëí. ęÂō.÷

71,66558

67,50667

19,02467

14,93980

14,39242

19,14978

4,15891

1,09829

0,85918

0,84318

1,35826

3.

ĪĐÎÄĶĘÖČß
ÍÅÔŌÅĪÅĐÅĐĀÁĀŌÛÂĀŪŲÅÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

136383,80200

118910,39700

31307,69400

28346,17400

28956,47500

30300,05400

17473,40500

4330,23625

4473,63625

4328,46625

4341,06625

3.1.

Áåíįčí āâōîėîáčëüíûé

ōûņ. ō

5,82817

4,87953

1,26842

1,16015

1,13737

1,31359

0,94864

0,22760

0,24570

0,23767

0,23767

3.2.

Ōîīëčâî äčįåëüíîå

ōûņ. ō

0,48110

0,48070

0,14115

0,09935

0,14885

0,09135

0,00040

0,00010

0,00010

0,00010

0,00010

3.4.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

3456,6298

3034,6298

768,0125

717,7091

732,2391

816,6691

422,0000

112,5000

100,5000

99,5000

109,5000

4.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ÃĀĮÎÂÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

737,20

737,20

222,16

151,44

141,44

222,16


4.1.

Ãāį īđčđîäíûé

ōûņ. ęķá.ė

472,2

472,2

144,3

93,3

90,3

144,3


5.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ĶÃÎËÜÍÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

1326,00

1326,00

155,00

428,25

618,50

124,25


5.1.

Ķãîëü

ōûņ. ō

1,21

1,21

0,22

0,39

0,43

0,17


6.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ×ÅĐÍÎÉ
ĖÅŌĀËËĶĐÃČČ

ōûņ. đķá.

1000

1000


1000
6.6.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

1000

1000


1000
8.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ÕČĖČ×ÅŅĘÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

3339,270

2806,070

561,940

938,440

963,250

342,440

533,200

149,620

109,005

84,665

189,910

8.9.

Ęđāņęč č ëāęč

ō

7,245

5,565

1,500

1,470

1,525

1,070

1,680

0,640

0,310

0,220

0,510

8.10.

Ņîäā ęāëüöčíčđîâāííā˙
100-īđîöåíōíā˙

ō

4,72

4,72

1,18

1,18

1,18

1,18


8.11.

Ņîäā ęāķņōč÷åņęā˙
100-īđîöåíōíā˙

ō

0,04

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01


8.14.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

1740,21

1540,00

270,00

590,00

575,00

105,00

200,21

33,65

47,96

37,96

80,64

9.

ĪĐÎÄĶĘÖČß
ÍÅÔŌÅÕČĖČ×ÅŅĘÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

6214,050

5111,000

1126,350

1100,250

1815,600

1068,800

1103,050

286,925

279,225

255,000

281,900

9.1.

Øčíû äë˙ ãđķįîâûõ
āâōîėîáčëåé

ōûņ. øō.

0,702

0,342

0,056

0,040

0,200

0,046

0,360

0,090

0,090

0,090

0,090

9.2.

Øčíû äë˙ ëåãęîâûõ
āâōîėîáčëåé

ōûņ. øō.

0,964

0,814

0,198

0,185

0,284

0,147

0,150

0,040

0,040

0,030

0,040

9.3.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

2180

2180

545

545

545

545


10.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ĖĀØČÍÎŅŌĐÎÅÍČß

ōûņ. đķá.

339546,276

315613,900

81125,750

97793,250

69374,450

67320,450

23932,376

6250,304

6309,464

5010,954

6361,654

10.8.

Āęęķėķë˙ōîđû č
āęęķėķë˙ōîđíûå áāōāđåč
ņâčíöîâûå āâōîėîáčëüíûå

ōûņ. øō.

0,378

0,369

0,077

0,144

0,081

0,067

0,009

0,002

0,003

0,002

0,002

10.9.

Õîëîäčëüíûå ķņōāíîâęč

ęîėīëåęōîâ

3

3


2


1


10.12.

Āâōîėîáčëč ãđķįîâûå

øō.

9

9

5

2

210.13.

Āâōîėîáčëč ëåãęîâûå

øō.

83

83

24

23

17

19


10.14.

Āâōîáķņû

øō.

15

15

1


1410.21.

Āâōîãđåéäåđû

øō.

1


1

1
10.23.

Íāņîņû

øō.

2

2210.24.

Įāī÷āņōč äë˙
āâōîėîáčëüíîé č
ņōđîčōåëüíî-äîđîæíîé
ōåõíčęč

ōûņ. đķá.

10700,016

9940,640

2426,210

2528,210

2454,410

2531,810

759,376

198,594

170,094

227,094

163,594

10.27.

Âåíōčë˙ōîđû č äûėîņîņû
đāįëč÷íûõ ėîäčôčęāöčé

øō.

16

5

2

1

1

1

11


10

1


10.28.

Ęîíäčöčîíåđû

øō.

41

39

7

14

14

4

2


210.30.

Āđėāōķđā ōđķáîīđîâîäíā˙,
â ō.÷. ÷ķãķííā˙,
ņōāëüíā˙, čį öâåōíûõ
ėåōāëëîâ

ōûņ. đķá.

93,30

93,30

23,85

20,65

25,25

23,55


10.31.

Āđėāōķđā
īđåäîõđāíčōåëüíā˙

ōûņ. đķá.

15

15

5

5

510.33.

Îáîđķäîâāíčå äë˙
ęîėėķōāöčč
ũëåęōđîũíåđãčč

ōûņ. đķá.

32

32

8

8

8

8


10.34.

Āđėāōķđā îņâåōčōåëüíā˙

ōûņ. đķá.

283,3800

274,0300

79,5575

47,9575

77,9575

68,5575

9,3500

2,4600

1,8600

1,8600

3,1700

10.35.

Īđîâîäā ķņōāíîâî÷íûå
ũëåęōđč÷åņęčå

ęė

0,77

0,77

0,19

0,19

0,20

0,19


10.37.

Ėåäčöčíņęîå îáîđķäîâāíčå

ōûņ. đķá.

139672,600

119390,600

27963,825

28688,525

28647,725

34090,525

20282,000

5210,500

4860,500

4310,500

5900,500

10.38.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

91258,22

89157,22

22647,30

41326,56

10047,45

15135,91

2101,00

517,10

550,00

605,50

428,40

11.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ËÅŅÍÎÉ,
ÄÅĐÅÂÎÎÁĐĀÁĀŌÛÂĀŪŲÅÉ Č
ÖÅËËŪËÎĮÍÎ-ÁĶĖĀÆÍÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

17670,1360

15413,6880

3936,6545

3754,5645

3999,6645

3722,8045

2256,4480

454,9870

515,1370

587,5370

698,7870

11.1.

Äđåâåņčíā äåëîâā˙

ōûņ. ęķá.ė

0,44

0,44

0,11

0,11

0,11

0,11


11.2.

Īčëîėāōåđčāëû

ōûņ. ęķá.ė

33,75

23,75

1,38

10,48

11,06

0,83

10,00


5,00

5,00


11.3.

Īëčōû
äđåâåņíî-âîëîęíčņōûå
ōâåđäûå

ōûņ. ķņë.
ęâ.ė

0,24

0,24

0,06

0,06

0,06

0,06


11.4.

Īëčōû
äđåâåņíî-ņōđķæå÷íûå

ōûņ. ķņë.
ęķá.ė

0,20

0,20

0,05

0,05

0,05

0,05


11.5.

Ôāíåđā ęëååíā˙

ōûņ. ęķá.ė

0,65

0,65

0,39

0,08

0,14

0,04


11.8.

Áķėāãā

ō

294,230

276,090

69,287

69,209

69,659

67,935

18,140

4,425

4,385

4,425

4,905

11.9.

Ęāđōîí

ō

3,10

3,10

0,90

0,65

0,65

0,90


11.10.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

5528,816

5295,866

1272,884

1408,894

1395,894

1218,194

232,950

61,800

52,450

64,350

54,350

12.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ
ŅŌĐÎČŌÅËÜÍÛÕ ĖĀŌÅĐČĀËÎÂ

ōûņ. đķá.

50588,8680

48982,9520

12172,1875

12628,4685

12456,7385

11725,5575

1605,9160

288,4000

437,0000

402,5160

478,0000

12.1.

Öåėåíō

ōûņ. ō

2,12

1,60

0,30

0,60

0,10

0,60

0,52

0,13

0,13

0,13

0,13

12.3.

Đķáåđîčä

ōûņ. ęâ.ė

1,94

1,59

0,45

0,44

0,35

0,35

0,35


0,30


0,05

12.4.

Ëčíîëåķė

ōûņ. ęâ.ė

9,6900

9,0700

1,9500

3,5600

2,1100

1,4500

0,6200

0,1300

0,1700

0,2300

0,0900

12.6.

Đāäčāōîđû č ęîíâåęōîđû
îōîīčōåëüíûå

ōûņ. ęÂō

1,2

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3


12.7.

Âāííû

ōûņ. øō.

0,110

0,110

0,100

0,010
12.8.

Čįäåëč˙ ņāíčōāđíûå
ęåđāėč÷åņęčå

ōûņ. øō.

20,155

20,155

5,043

5,044

5,045

5,023


12.9.

Īëčōęā ęåđāėč÷åņęā˙
ãëāįķđîâāííā˙ äë˙
âíķōđåííåé îáëčöîâęč
ņōåí

ōûņ. ęâ.ė

2,74

2,34

1,40

0,32

0,32

0,30

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

12.10.

Ņōåęëî îęîííîå

ōûņ. ęâ.ė

19,911

19,011

4,923

4,693

4,673

4,722

0,900

0,200

0,300

0,200

0,200

12.11.

Ėāōåđčāëû ņōåíîâûå

ōûņ. øō.
ķņ. ę-÷ā

3,28

2,48

1,60

0,85

0,03


0,800,80


12.16.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

45081,7400

43959,8700

10775,2475

11103,4475

11192,8275

10888,3475

1121,8700

190,4000

339,5000

264,9700

327,0000

13.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ËÅÃĘÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ (ÂĘËŪ×Āß
ÂÅŲÅÂÎÅ ČĖĶŲÅŅŌÂÎ)

ōûņ. đķá.

79229,663

58573,316

13471,777

17655,713

11616,599

15829,227

20656,347

5406,288

4956,179

5356,959

4936,921

13.1.

Ōęāíč õëîī÷āōîáķėāæíûå

ōûņ.ė

3,35

3,31

0,95

0,85

0,76

0,75

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

13.3.

Ōęāíč øåëęîâûå

ōûņ.ė

0,30

0,10


0,100,20

0,05

0,05

0,05

0,05

13.5.

×ķëî÷íî-íîņî÷íûå čįäåëč˙

ōûņ. īāđ

112,45

68,24

17,08

16,97

17,17

17,02

44,21

11,07

11,04

11,05

11,05

13.6.

Ōđčęîōāæíûå čįäåëč˙

ōûņ. øō.

355,235

190,960

47,720

47,700

47,780

47,760

164,275

41,080

41,065

41,065

41,065

13.7.

Îáķâü

ōûņ. īāđ

77,575

56,990

14,180

14,120

14,570

14,120

20,585

5,145

5,155

5,145

5,140

13.8.

Ė˙ãęčé číâåíōāđü

ōûņ. đķá.

54785,386

37262,316

8187,867

12320,883

6180,199

10573,367

17523,070

4370,257

4402,947

4350,748

4399,118

13.9.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

18127,334

16477,390

4144,220

4129,670

4078,670

4124,830

1649,944

708,848

145,548

650,248

145,300

14.

ĪĐÎÄĶĘÖČß ĖÅÄČÖČÍŅĘÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

492580,550

264136,360

65746,700

66337,100

65980,100

66072,460

228444,190

56737,600

57461,430

57160,860

57084,300

14.1.

Ëåęāđņōâåííûå ņđåäņōâā

ōûņ. đķá.

444128,070

249436,260

62261,220

62522,890

62265,370

62386,780

194691,810

48276,780

49027,230

48719,780

48668,020

14.2.

â ōîė ÷čņëå ãîōîâûå
ëåęāđņōâā

ōûņ. đķá.

143389,62

127861,58

31868,62

32126,62

31872,52

31993,82

15528,04

3489,61

4235,91

3923,41

3879,11

14.3.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

48472,48

14700,10

3485,48

3814,21

3714,73

3685,68

33772,38

8460,82

8434,20

8451,08

8426,28

16.

ŅÅËÜŅĘÎÕÎĮßÉŅŌÂÅÍÍĀß
ĪĐÎÄĶĘÖČß

ōûņ. đķá.

95977,25

71480,25

18032,62

17639,20

17939,26

17869,17

24497,00

6068,97

6109,71

6184,71

6133,61

16.1.

Įåđíî (â âåņå īîņëå
äîđāáîōęč)

ōûņ. ō

4,4

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

4,0

1,8

0,2

0,2

1,8

16.2.

Ęāđōîôåëü

ōûņ. ō

9,104

5,564

1,540

1,341

1,342

1,341

3,540

1,035

0,734

0,694

1,077

16.3.

Îâîųč

ōûņ. ō

9,882

5,043

1,280

1,241

1,282

1,240

4,839

1,846

1,018

0,956

1,019

16.4.

Ôđķęōû

ōûņ. ō

10,966

2,076

0,525

0,515

0,520

0,516

8,890

2,314

2,114

2,149

2,313

16.5.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

5197,11348

3822,57700

963,71800

954,61800

954,51800

949,72300

1374,53648

354,75912

344,75912

330,75912

344,25912

17.

ĪĐÎÄĶĘÖČß
ĪÅĐÅĐĀÁĀŌÛÂĀŪŲÅÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ ĀĪĘ

ōûņ. đķá.

231756,60252

153670,87000

38265,21000

38844,83000

38244,67000

38316,16000

78085,73252

19924,90563

19032,70563

19174,20563

19953,91563

17.1.

Ė˙ņî č ė˙ņîīđîäķęōû

ō

896,290

671,010

176,145

161,515

151,945

181,405

225,280

56,690

54,720

56,440

57,430

17.2.

Ėîëîęî č ėîëîęîīđîäķęōû

ō

1717,520

1200,590

326,605

287,695

269,755

316,535

516,930

128,390

129,170

129,060

130,310

17.3.

ßéöā č ˙éöåīđîäķęōû

ōûņ. øō.

3812,8865

3012,9555

776,7800

728,1865

731,2025

776,7865

799,9310

196,9155

199,7905

199,7145

203,5105

17.4.

Ėāņëî đāņōčōåëüíîå

ō

132,307

95,486

26,360

21,361

21,405

26,360

36,821

9,353

8,893

8,872

9,703

17.5.

Ėāđãāđčíîâā˙ īđîäķęöč˙

ō

50,50520

41,21520

11,15955

9,32855

9,45755

11,26955

9,29000

2,54300

2,17300

2,25100

2,32300

17.6.

Ņāõāđ

ō

396,41300

303,63200

79,76225

74,51525

69,93225

79,42225

92,78100

21,80700

23,35700

22,27000

25,34700

17.7.

Ęîíäčōåđņęčå čįäåëč˙

ō

725,012

687,870

191,550

152,170

152,560

191,590

37,142

11,310

8,051

8,320

9,461

17.8.

Ėķęā

ō

387,041

320,081

94,951

65,045

65,203

94,882

66,960

18,675

15,725

14,925

17,635

17.9.

Ęđķīā

ō

498,683

383,930

100,850

90,930

91,300

100,850

114,753

28,923

28,123

27,994

29,713

17.10.

Ėāęāđîííûå čįäåëč˙

ō

177,833

110,480

31,485

23,605

23,785

31,605

67,353

18,897

19,897

12,662

15,897

17.11.

Ōîâāđíā˙ īčųåâā˙ đûáíā˙
īđîäķęöč˙, âęëū÷ā˙
ęîíņåđâû đûáíûå

ō

842,730

606,940

153,930

149,210

149,780

154,020

235,790

58,182

59,672

56,864

61,072

17.14.

Ņķõčå āäāīōčđîâāííûå
ėîëî÷íûå ņėåņč äë˙ äåōåé
đāííåãî âîįđāņōā

ō

2,8

2,8

0,7

0,7

0,7

0,7


17.15.

Ņķõčå ņėåņč äë˙ äåōņęîãî
īčōāíč˙ íā įëāęîâîé
îņíîâå

ō

1,6

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4


17.16.

Æčäęčå č īāņōîîáđāįíûå
ėîëî÷íûå īđîäķęōû äë˙
äåōåé đāííåãî âîįđāņōā

ō

9,6

9,6

2,4

2,4

2,4

2,4


17.17.

Ęîíņåđâû ė˙ņíûå äåōņęčå

ōûņ. ķņë.
áāíîę

120,4

120,4

30,1

30,1

30,1

30,1


17.18.

Ęîíņåđâû īëîäîîâîųíûå
äåōņęčå

ōûņ. ķņë.
áāíîę

156,56

156,56

39,14

39,14

39,14

39,14


17.19.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

60045,84012

47837,44000

12918,06000

11831,86000

9981,86000

13105,66000

12208,40012

3102,52253

3027,02253

2878,12253

3200,73253

18.

ĪÎŌĐÅÁČŌÅËÜŅĘČÅ ŌÎÂĀĐÛ,
ČŅĪÎËÜĮĶÅĖÛÅ ÄËß
ÕÎĮßÉŅŌÂÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ

ōûņ. đķá.

233793,594

202635,309

52008,122

52378,440

53362,160

44886,587

31158,285

7504,916

8255,986

7777,828

7619,555

18.1.

Ōåëåâčįîđû

øō.

65

54

19

14

10

11

11

1

3

5

2

18.2.

čį íčõ öâåōíîãî
čįîáđāæåíč˙

øō.

65

54

19

14

10

11

11

1

3

5

2

18.3.

Ķņōđîéņōâā đāäčîīđčåėíûå

øō.

52

34

7

11

7

9

18

3

7

5

3

18.4.

Ęîėīüūōåđû

øō.

753

656

165

166

262

63

97

34

53

5

5

18.5.

Ėîíčōîđû

øō.

580

561

108

198

199

56

19

2

14

1

2

18.6.

Īđčíōåđû

øō.

623

571

116

296

115

44

52

25

18

9


18.7.

Ņęāíåđû

øō.

37

35

15

10

5

5

2

1

118.8.

Ėîäåėû

øō.

47

43

10

17

6

10

4

3

118.9.

Ņåđâåđû

øō.

23

22

11

5

3

3

1


118.10.

Ōåëåôîííûå āīīāđāōû

øō.

365

330

102

127

61

40

35

12

7

6

10

18.11.

Ōåëåôāęņû

øō.

71

57

16

18

11

12

14

3

2

9


18.12.

Ęîīčđîâāëüíûå āīīāđāōû

øō.

84

78

18

42

12

6

6

2

2

1

1

18.14.

Õîëîäčëüíčęč č
ėîđîįčëüíčęč áûōîâûå

øō.

66

46

12

15

11

8

20

14

3

2

1

18.15.

Ėāøčíû ņōčđāëüíûå č
öåíōđčôķãč

øō.

28

25

5

4

8

8

3


2

1


18.16.

Ũëåęōđîīûëåņîņû

øō.

68

44

12

11

10

11

24

2

2

2

18

18.17.

Ėîōîöčęëû, ėîōîđîëëåđû č
ėîīåäû

øō.

3

3


3
18.19.

Ėîōîáëîęč č
ėîōîęķëüōčâāōîđû

øō.

3

3


3
18.20.

Ņđåäņōâā ņčíōåōč÷åņęčå
ėîūųčå (ōîâāđíûå
īîįčöčč)

ō

390,32

383,79

107,47

110,76

110,30

55,26

6,53

1,61

1,61

1,72

1,59

18.21.

Ėûëî õîį˙éņōâåííîå (200
ã)

ōûņ. øō.

119,718

104,730

26,275

26,275

25,995

26,185

14,988

3,727

3,717

3,822

3,722

18.22.

Ėûëî ōķāëåōíîå (100 ã)

ōûņ. øō.

122,391

102,510

25,220

26,290

26,330

24,670

19,881

4,970

4,950

5,040

4,921

18.23.

Ōåōđāäč øęîëüíûå

ōûņ. øō.

37,408

33,228

9,194

7,675

8,774

7,585

4,180

1,490

0,720

1,260

0,710

18.26.

Ėåáåëü

ōûņ. đķá.

8965,800

7898,100

1768,775

2010,775

2262,775

1855,775

1067,700

318,600

282,000

293,500

173,600

18.27.

Ėåáåëü äë˙ áîëüíčö,
īîëčęëčíčę

ōûņ. đķá.

13052

9068

2267

2267

2267

2267

3984

986

1026

986

986

18.28.

Ėåáåëü äë˙ øęîë č äđķãčõ
ķ÷åáíûõ įāâåäåíčé

ōûņ. đķá.

790

790

100

50

20

620


18.30.

Ėåáåëü äë˙ îáųåæčōčé,
ãîņōčíčö, īāíņčîíāōîâ

ōûņ. đķá.

4612,0

4346,8

4266,8

15,0

15,0

50,0

265,2

61,0

61,0

82,2

61,0

18.31.

Ėåáåëü äë˙ ņōîëîâûõ,
ęāôå

ōûņ. đķá.

254

235

60

60

80

35

19


6

7

6

18.32.

Ėåáåëü äë˙ îôčņîâ

ōûņ. đķá.

13091,4500

12870,0500

4627,2825

3666,5625

2691,6925

1884,5125

221,4000

64,9000

54,0000

50,0000

52,5000

18.33.

Ėåáåëü äë˙
īđîčįâîäņōâåííûõ
īîėåųåíčé

ōûņ. đķá.

130

105

30

25

25

25

25


2518.34.

Īđî÷ā˙ ėåáåëü

ōûņ. đķá.

18672,42

17528,42

4356,46

4439,06

4321,80

4411,10

1144,00

252,50

293,50

305,50

292,50

18.35.

Ęāíöåë˙đņęčå
īđčíāäëåæíîņōč

ōûņ. đķá.

32374,78

30014,63

7469,78

7685,96

7917,00

6941,89

2360,15

600,08

569,55

574,02

616,50

18.36.

Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

90574,866

75339,538

18328,990

19791,690

20112,490

17106,368

15235,328

3680,737

3870,737

3801,827

3882,027

19.

ĪĐÎÄĶĘÖČß
ĪÎËČÃĐĀÔČ×ÅŅĘÎÉ
ĪĐÎĖÛØËÅÍÍÎŅŌČ

ōûņ. đķá.

41014,87

40469,40

10045,80

10368,30

10032,60

10022,70

545,47

232,70

107,70

103,37

101,70

20.

ÍĀĶ×ÍÎ-ČŅŅËÅÄÎÂĀŌÅËÜŅĘČÅ
Č ÎĪÛŌÍÎ-ĘÎÍŅŌĐĶĘŌÎĐŅĘČÅ
ĐĀÁÎŌÛ

ōûņ. đķá.

127734,0

127008,5

35984,1

30231,0

32549,0

28244,4

725,5

100,0

115,5

210,0

300,0

20.1.

Đāįđāáîōęā īđîãđāėėíîãî
îáåņīå÷åíč˙

ōûņ. đķá.

495,3

495,3

114,0

114,0

153,3

114,0


21.

ĪÎÄĐßÄÍÛÅ ĐĀÁÎŌÛ

ōûņ. đķá.

3917450,29

3907220,58

489520,87

939689,00

1363974,67

1114036,04

10229,71

2628,76

2787,70

2471,55

2341,70

22.

ĶŅËĶÃČ ÅŅŌÅŅŌÂÅÍÍÛÕ Č
ËÎĘĀËÜÍÛÕ ĖÎÍÎĪÎËČÉ (áåį
ķ÷åōā ũëåęōđîũíåđãčč č
īđčđîäíîãî ãāįā)

ōûņ. đķá.

539036,660

516111,230

142618,183

116322,935

115018,457

142151,655

22925,430

6934,760

5308,060

4472,030

6210,580

22.1.

Ōåīëîũíåđãč˙

ōûņ. Ãęāë

261,8215

251,7789

62,4438

64,7897

62,4983

62,0471

10,0426

3,4943

1,9683

1,4880

3,0920

22.2.

Īđî÷čå, â ōîė ÷čņëå:

ōûņ. đķá.

253449,997

241944,720

77383,935

43316,275

43835,105

77409,405

11505,277

2884,399

2858,589

2845,739

2916,550


âîäîņíāáæåíčå,
âîäîîōâåäåíčå

ōûņ. đķá.

135670,002

128271,250

49375,540

14817,990

14681,200

49396,520

7398,752

1866,323

1832,553

1818,563

1881,313


ķņëķãč ņâ˙įč

ōûņ. đķá.

117779,995

113673,470

28008,395

28498,285

29153,905

28012,885

4106,525

1018,076

1026,036

1027,176

1035,237

23.

ŌĐĀÍŅĪÎĐŌÍÛÅ ĶŅËĶÃČ

ōûņ. đķá.

168804,21

162871,30

39518,15

41863,85

41759,65

39729,65

5932,91

1498,95

1514,56

1461,45

1457,95

24.

ÃÅÎËÎÃÎĐĀĮÂÅÄÎ×ÍÛÅ
ĐĀÁÎŌÛ Îáúåė
ãåîëîãîđāįâåäî÷íûõ đāáîō

ōûņ. đķá.

100000

100000

30000

25000

25000

20000


25.

ÄĐĶÃČÅ ÎŌĐĀŅËČ, ÂČÄÛ
ĪĐÎÄĶĘÖČČ Č ĶŅËĶÃČ

ōûņ. đķá.

1332682,89614

1238045,79950

273192,83880

344778,36820

311840,92070

308233,67180

94637,09664

22511,27400

23998,12790

23731,69787

24395,99687


Ķņëķãč īî ņîäåđæāíčū
čėķųåņōâā, íāõîä˙ųåãîņ˙
â ãîņķäāđņōâåííîé
ņîáņōâåííîņōč Đåņīķáëčęč
Ęîėč čëč â āđåíäå
(ņîäåđæāíčå â ÷čņōîōå
īîėåųåíčé, įäāíčé,
äâîđîâ, číîãî čėķųåņōâā,
ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå
č ōåęķųčé đåėîíō
čėķųåņōâā č äđ.)

ōûņ. đķá.

185993,3877

164929,0407

40274,6843

40303,7052

43097,7977

41252,8535

21064,3470

5248,3160

5319,7740

5267,3300

5228,9270


Âíåâåäîėņōâåííā˙ îõđāíā,
īîæāđíā˙ îõđāíā,
îõđāííā˙ č īîæāđíā˙
ņčãíāëčįāöč˙, îõđāíā
îáúåęōîâ, ņōđāõîâāíčå
ãîņķäāđņōâåííîãî
čėķųåņōâā Đåņīķáëčęč
Ęîėč

ōûņ. đķá.

58205,7355

56097,5355

15023,5695

14462,1900

13534,8020

13076,9740

2108,2000

526,9750

526,9750

526,9750

527,2750


Îá˙įāōåëüíîå ņōđāõîâāíčå
ãđāæäāíņęîé
îōâåōņōâåííîņōč
âëāäåëüöåâ ōđāíņīîđōíûõ
ņđåäņōâ

ōûņ. đķá.

7902,18

6824,44

3221,48

1394,75

900,65

1307,56

1077,74

266,22

266,22

276,23

269,07


Ķņëķãč īî āđåíäå
äâčæčėîãî čėķųåņōâā

ōûņ. đķá.

4147,6

4147,6

1035,4

1035,4

1035,4

1041,4Číôîđėāöčîííûå,
ęîíņķëüōāöčîííûå,
ūđčäč÷åņęčå ķņëķãč,
īđîãđāėėíîå îáåņīå÷åíčå,
ņîīđîâîæäåíčå
īđîãđāėėíîãî îáåņīå÷åíč˙

ōûņ. đķá.

66469,952

65599,110

16479,642

16393,571

16088,473

16637,424

870,842

202,757

232,571

222,757

212,757


Īåđčîäč÷åņęčå čįäāíč˙, â
ōîė ÷čņëå ķņëķãč īî
äîņōāâęå

ōûņ. đķá.

13673,345

13014,955

1136,975

5311,890

1146,700

5419,390

658,390

18,500

313,145

14,500

312,245


Īîâûøåíčå ęâāëčôčęāöčč,
îáđāįîâāōåëüíûå ķņëķãč

ōûņ. đķá.

34580,40

32365,30

7844,85

8760,85

7872,75

7886,85

2215,10

543,50

568,15

566,45

537,00


Ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå
č đåėîíō ōđāíņīîđōíûõ
ņđåäņōâ, íāõîä˙ųčõņ˙ â
ãîņķäāđņōâåííîé
ņîáņōâåííîņōč Đåņīķáëčęč
Ęîėč

ōûņ. đķá.

18712,170

13496,700

3319,000

3438,250

3420,000

3319,450

5215,470

1308,252

1302,406

1302,406

1302,406


Ķņëķãč īî īđåäîņōāâëåíčū
ņōāōčņōč÷åņęîé
číôîđėāöčč

ōûņ. đķá.

5244

5244

1311

1311

1311

1311Ķņëķãč īî îáķ÷åíčū
ãđāæäāí

ōûņ. đķá.

12294,9

12294,9

2624,8

3823,0

2315,0

3532,1Ėåäčöčíņęîå
îáņëķæčâāíčå, ķņëķãč
âđā÷åé-ęîíņķëüōāíōîâ

ōûņ. đķá.

19485,597

17462,382

3949,541

4539,000

4547,000

4426,841

2023,215

504,590

511,675

507,275

499,675


Īîņōāíîâî÷íûå đāņõîäû
ōåāōđāëüíî-įđåëčųíûõ
ķ÷đåæäåíčé

ōûņ. đķá.

2823,0

2823,0

887,8

858,2

401,1

675,9Īđčîáđåōåíčå đāņõîäíûõ
ėāōåđčāëîâ, īđåäėåōîâ
äë˙ ōåęķųčõ
õîį˙éņōâåííûõ öåëåé

ōûņ. đķá.

27682,11064

26679,80000

6395,60000

7168,30000

6881,70000

6234,20000

1002,31064

255,20000

250,99790

245,12287

250,98987


Îđãāíčįāöč˙ ëåōíåãî
îōäûõā äåōåé

ōûņ. đķá.

43177,6

43177,6

27,5

28857,5

14265,1

27,5Ķņëķãč īî ũęņīåđōčįå
ōåņōîâûõ įāäāíčé,
āíāëčįķ äîęķėåíōāöčč î
äå˙ōåëüíîņōč
îáđāįîâāōåëüíûõ
ķ÷đåæäåíčé äë˙
īđîâåäåíč˙ åäčíîãî
ãîņķäāđņōâåííîãî
ũęįāėåíā

ōûņ. đķá.

2681

2681

178

2168

305

30Ķņëķãč īî īđîâåäåíčū
įåėëåķņōđîčōåëüíûõ đāáîō
č ęîėīëåęņíîé îöåíęč
îëåíüčõ īāņōáčų,
đāįãđāíč÷åíčå
ãîņķäāđņōâåííîé
ņîáņōâåííîņōč íā įåėëū

ōûņ. đķá.

3283,2

3283,2

300,0

500,0

1280,0

1203,2Ķņëķãč íāķ÷íûõ
ķ÷đåæäåíčé īî âîīđîņāė
đāįâčōč˙ ĀĪĘ

ōûņ. đķá.

2600

2600

100

420

1000

1080Ķņëķãč īî īāņīîđōčįāöčč
įäāíčé, čįãîōîâëåíčå
ōåõíč÷åņęčõ īāņīîđōîâ íā
îáúåęōû č îôîđėëåíčå
īëāíîâ (ėåæåâîãî äåëā)
íā įåėåëüíûå ķ÷āņōęč

ōûņ. đķá.

703

703

173

186

176

168Īđčîáđåōåíčå
đåãčņōđāöčîííûõ
ãîņķäāđņōâåííûõ įíāęîâ,
áëāíęîâ äë˙ ōåõîņėîōđā
ōđāíņīîđōíûõ ņđåäņōâ,
ņīåöīđîäķęöč˙

ōûņ. đķá.

18043,1533

17419,1533

4370,5000

4351,6000

4348,0000

4349,0533

624,0000

156,0000

156,0000

156,0000

156,0000


Ķņëķãč īî ęîíōđîëū
ęā÷åņōâā āëęîãîëüíîé
īđîäķęöčč

ōûņ. đķá.

11282,76

11282,76

2750,00

2750,00

2891,38

2891,38Īđčîáđåōåíčå čėķųåņōâā â
ãîņķäāđņōâåííķū
ņîáņōâåííîņōü Đåņīķáëčęč
Ęîėč (îáúåęōû
íåäâčæčėîņōč)

ōûņ. đķá.

20750

20750

375

20125

125

125Āķäčōîđņęčå,
ęîíņāëōčíãîâûå ķņëķãč,
îöåíî÷íā˙ äå˙ōåëüíîņōü

ōûņ. đķá.

1828,8

1828,8

500,0

406,0

500,0

422,8Číâåíōāđčįāöč˙
čėķųåņōâā, íāõîä˙ųåãîņ˙
â ãîņķäāđņōâåííîé
ņîáņōâåííîņōč Đåņīķáëčęč
Ęîėč

ōûņ. đķá.

2213,2

2213,2

552,5

552,5

552,5

555,7Ōåõíč÷åņęā˙
číâåíōāđčįāöč˙ č
đåãčņōđāöč˙ îáúåęōîâ
äîđîæíîãî õîį˙éņōâā â
îđãāíāõ ūņōčöčč,
ėåæåâāíčå āâōîėîáčëüíûõ
äîđîã, íāõîä˙ųčõņ˙ â
ãîņķäāđņōâåííîé
ņîáņōâåííîņōč Đåņīķáëčęč
Ęîėč, įåėëåëåņîîōâîäíûå
íķæäû, īāņīîđōčįāöč˙
čėķųåņōâā, äđķãčå
đāņõîäû, ņâ˙įāííûå ņ
îīëāōîé īđî÷čõ ķņëķã

ōûņ. đķá.

32556,0

32556,0

246,2

961,3

3312,2

28036,3Ķņëķãč īî īđîâåäåíčū
ņīîđōčâíûõ ėåđîīđč˙ōčé

ōûņ. đķá.

27717,6

23617,6

6405,0

5593,3

4783,6

6835,7

4100,0

990,0

985,0

1035,0

1090,0


Ņōđāõîâāíčå ëč÷íîãî
ņîņōāâā ãîņķäāđņōâåííîé
īđîōčâîīîæāđíîé ņëķæáû
Ėčíčņōåđņōâā
÷đåįâû÷āéíûõ ņčōķāöčé
Đîņņčč īî Đåņīķáëčęå
Ęîėč, ãîņķäāđņōâåííîãî
ķ÷đåæäåíč˙ Đåņīķáëčęč
Ęîėč "Īđîôåņņčîíāëüíā˙
āâāđčéíî-ņīāņāōåëüíā˙
ņëķæáā", Ėčíčņōåđņōâā
âíķōđåííčõ äåë
Đåņīķáëčęč Ęîėč,
ãîņķäāđņōâåííîãî
ķ÷đåæäåíč˙ Đåņīķáëčęč
Ęîėč "Āâčāöčîííā˙ áāįā
îõđāíû ëåņîâ"

ōûņ. đķá.

10647,5

10647,5

2790,0

2620,0

2620,0

2617,5Ũęņīëķāōāöčîííî -
ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå
ōåđđčōîđčāëüíîé ņčņōåėû
öåíōđāëčįîâāííîãî
îīîâåųåíč˙ "Īāđėā"

ōûņ. đķá.

6200

6200

1550

1550

1550

1550Īîæāđíî-ōåõíč÷åņęîå
âîîđķæåíčå,
āëüīčíčņōņęîå
ņíāđ˙æåíčå, ņīāņāōåëüíîå
îáîđķäîâāíčå,
ãāįîđåįāōåëüíîå
îáîđķäîâāíčå

ōûņ. đķá.

32600

32600

5433

11921

9899

5347Īđî÷čå

ōûņ. đķá.

636875,415

583257,933

138323,867

147678,232

156089,638

141166,196

53617,482

12475,964

13550,214

13596,652

13994,652


 Āęōķāëüíûå äčņęķņņčč
Īđåäëîæåíčå īî đāáîōå, ōđåáķåōņ˙ īđîõîä÷čę 5 đāįđ˙äā.

13/12/2019 08:41:56

Įāđāáîōāōü

13/09/2018 10:23:56

Čųķ đāáîōķ íā Ņåâåđå âāõōîâûė ėåōîäîė ũíåđãåōčęā

12/04/2018 18:00:17

Čųķ đāáîōķ įāīîëí˙åōå âāõōā

25/10/2017 10:56:29

Čųķ đāáîōķ

11/12/2016 08:31:46

čė

22/06/2016 19:58:30

Čųķ đāáîōķ

15/03/2016 14:50:09

čųķ đāáîōķ

11/09/2015 08:42:26

ĘĐŅ

14/04/2015 15:58:15

ĘĐŅ

14/04/2015 15:57:08

<Áåį ōåėû>

20/01/2015 12:10:06

8 909 234 31 33

20/01/2015 12:04:48

 Ũōî číōåđåņíî

Ėķëüōôčëüė: «Ęāę Í˙í÷åäî Ėûíčęķ ķ÷čë ÷åëîâåęā ëåōāōü»

 Āđõčâ ņōāōåé ņ 1990 ãîäā
 Âû ėîæåōå îņōāâčōü áåņīëāōíķū  įā˙âęķ íā ëūáķū ņōāōüū čį  īåđčîäč÷åņęîãî čįäāíč˙.
 Åņōü ōîëüęî îäíî ķņëîâčå:
 ņōāōü˙ äîëæíā áûōü īîņâ˙ųåíā  īđîáëåėāė ņåâåđā Đîņņčč

Āâōîđ ņāéōā - Ņåđãåé Ęîėāđîâ, scomm@mail.ru